Σεμινάρια Προσεχώς

Αρχείο δημοσιεύσεων

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΩΓΩΝ 2017

ΑΡΘΡΟ 1ο

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΤΙΤΛΟΥ ΔΙΑΙΤΗΤΗ

1.1 Σύμφωνα  με το άρθρο 4 του Κανονισμού Διαιτησίας της Ε.Σ.Ο. η ιδιότητα του διαιτητή αποκτάται κατόπιν επιτυχούς παρακολούθησης σεμιναρίου διαιτησίας για ανάδειξη νέων διαιτητών.

1.2 Αναφερόμενοι στο άρθρο 1.1 διευκρινίζουμε ότι επιτυχής θεωρείται η παρακολούθηση σεμιναρίου για νέους διαιτητές όταν ο υποψήφιος νέος διαιτητής υπερβεί τουλάχιστον το ποσοστό 65% επιτυχίας στο ερωτηματολόγιο της Κ.Ε.Δ.

1.3 Διευκρινίζουμε επίσης ότι τα σεμινάρια που οργανώνει η Κ.Ε.Δ. είναι αυτά που στον κανονισμό διαιτησίας της Ε.Σ.Ο. αναφέρονται με τον όρο σχολές ή σχολές διαιτησίας, είναι ισοδύναμα και έχουν τον ίδιο ακριβώς σκοπό, δηλαδή την ανάδειξη και προαγωγή των διαιτητών.

1.4 Για να ανακηρυχθεί διαιτητής  ο ενδιαφερόμενος από σεμινάριο διαιτησίας ανάδειξης νέων διαιτητών  πρέπει:

α. Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του.

β. Να έχει τουλάχιστον απολυτήριο Λυκείου ή άλλης ισότιμης σχολής της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

γ. Να μη συντρέχουν στο πρόσωπό του τα κωλύματα της παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 2725/1999, ή όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα.

ΑΡΘΡΟ 2ο

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΤΩΝ-ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ

2.1 Τα σεμινάρια διαιτησίας διοργανώνονται και εποπτεύονται από την Κ.Ε.Δ. είτε με φυσική παρουσία των υποψηφίων και του Καθηγητή Διαιτησίας είτε μέσω διαδικτύου.

2.2 Σχηματίζεται  από την Κ.Ε.Δ. τριμελής οργανωτική επιτροπή για κάθε σεμινάριο με την εξής σύνθεση: ένα μέλος από την Κ.Ε.Δ., ένα μέλος από την Τ.Ε.Δ. του τόπου διεξαγωγής του σεμιναρίου διαιτησίας και ένα μέλος από τη συνδιοργανώτρια αρχή.

2.3 Η Κ.Ε.Δ. μπορεί να αναλάβει η ίδια ή να αναθέσει τη διοργάνωση ενός σεμιναρίου σε Τ.Ε.Δ., Σωματείο,  Ένωση ή Τοπική Επιτροπή Σκακιστικών Σωματείων.

2.4 Ο ενδιαφερόμενος, για τη διοργάνωση σεμιναρίου διαιτησίας φορέας, πρέπει να υποβάλλει στην Κ.Ε.Δ. ηλεκτρονικό αίτημα μέσω της ιστοσελίδας της ΚΕΔ τουλάχιστον ένα μήνα πριν την αιτούμενη έναρξή του. Μετά την έγκριση του σεμιναρίου, η Κ.Ε.Δ. αναρτά στην ιστοσελίδα της τα στοιχεία του σεμιναρίου καθώς και την ηλεκτρονική αίτηση συμμετοχής για τους ενδιαφερόμενους.

2.5 Σεμινάριο που διεξάγεται χωρίς την ενημέρωση και την έγκριση της Κ.Ε.Δ. θεωρείται ως μη γενόμενο και το θέμα εξετάζεται από την Κ.Ε.Δ. για καταλογισμό ευθυνών.

2.6 Οι ακριβείς υποχρεώσεις των διοργανωτών καθορίζονται από την Κ.Ε.Δ. όταν υποβληθεί σχετικό αίτημα και εξαρτώνται από το είδος του σεμιναρίου.

2.7 Η επιλογή του καθηγητή διαιτησίας, η διάρκεια του σεμιναρίου και το ερωτηματολόγιο των εξετάσεων ανήκουν στην αποκλειστική αρμοδιότητα της Κ.Ε.Δ.

2.8 Τα αναλυτικά προγράμματα διδασκαλίας ανακοινώνονται από την Κ.Ε.Δ. πριν την έναρξη του κάθε σεμιναρίου και τα ποσοστά επιτυχίας για τις νόρμες είναι τα οριζόμενα στο άρθρο 10 του παρόντος κανονισμού.

2.9 Το ερωτηματολόγιο των εξετάσεων αποστέλλεται στον καθηγητή διαιτησίας από τον αρμόδιο τομεάρχη της Κ.Ε.Δ. με ηλεκτρονική αλληλογραφία τρεις (3) το αργότερο ημέρες  πριν από τις εξετάσεις.

2.10 Τα ερωτηματολόγια συντάσσονται από τον Τομεάρχη σεμιναρίων και μπορεί να έχουν μία από τις παρακάτω μορφές:

  1. Θεωρητικές ερωτήσεις επί της διδακτέας ύλης.
  2. Ερωτήσεις επί της διδακτέας ύλης με διαγράμματα.
  3. Συνδυασμό των ως άνω επιλογών.

2.11 Ο τρόπος εξέτασης (φυσική παρουσία ή εξέταση μέσω υπολογιστή) για τα σεμινάρια μέσω διαδικτύου θα καθορίζεται από την Κ.Ε.Δ. σε συνεργασία με τους διοργανωτές και τον Καθηγητή διαιτησίας.

2.12 Ο καθηγητής διαιτησίας έχει την υποχρέωση να βαθμολογήσει τα γραπτά ή τις ηλεκτρονικές απαντήσεις και να τα στείλει με την βαθμολογία και τις προτάσεις του στην Κ.Ε.Δ. σε δέκα (10) (το αργότερο) εργάσιμες ημέρες.

2.13  Οι αρμόδιοι Τομεάρχες και ο Γραμματέας της Κ.Ε.Δ. φροντίζουν για την ανάρτηση των αποτελεσμάτων στην ιστοσελίδα της Κ.Ε.Δ., την ενημέρωση της Τ.Ε.Δ. της περιοχής που έγινε το σεμινάριο και την ταχύτερη κατά το δυνατόν ενημέρωση και δημοσιοποίηση του Π.Ο.Δ.

ΑΡΘΡΟ 3ο

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Κανονισμού Διαιτησίας της Ε.Σ.Ο. καθιερώνονται οι παρακάτω κατηγορίες διαιτητών:

3.1 Γ’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΔΓΚ)

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι υποψήφιοι διαιτητές μετά την επιτυχή συμμετοχή τους σε σεμινάριο διαιτησίας.

Οι διαιτητές αυτής της κατηγορίας ασκούν καθήκοντα σε οποιαδήποτε διοργάνωση ως βοηθοί στη διάθεση του Επικεφαλής Διαιτητή που καθορίζει το ρόλο και το εύρος των αρμοδιοτήτων τους. Βασικό καθήκον τους είναι η συνεχής εποπτεία των παρτίδων με στόχο να χρησιμοποιηθεί η προσωπική τους μαρτυρία (όποτε τους ζητηθεί) σε διαφωνίες παικτών για συμβάντα κατά τη διάρκεια μιας παρτίδας. Γενικά, δεν παίρνουν τελικές αποφάσεις.

3.2 Β’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  (ΔΒΚ)
Στην κατηγορία αυτή προάγονται οι διαιτητές Γ’ Κατηγορίας σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 7 του παρόντος κανονισμού.

Οι ΒΚ διαιτητές ασκούν καθήκοντα βοηθού διαιτητή σε οποιαδήποτε διοργάνωση, στη διάθεση του Επικεφαλής Διαιτητή που καθορίζει το εύρος των αρμοδιοτήτων τους.

3.3 Α’ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ΔΑΚ)

Στην κατηγορία αυτή προάγονται οι διαιτητές Β’ Κατηγορίας σύμφωνα με τις διαδικασίες του άρθρου 7 του παρόντος κανονισμού.

Οι ΑΚ διαιτητές ασκούν πλήρη καθήκοντα σε οποιαδήποτε διοργάνωση  και υπό προϋποθέσεις μπορούν να ασκήσουν και καθήκοντα Επικεφαλής ή Βοηθού Επικεφαλής διαιτητή (όχι όμως σε πανελλήνια πρωταθλήματα και διεθνή τουρνουά).

3.4 ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΔΙΑΙΤΗΤΕΣ (F.A. – I.A.)

Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται οι διαιτητές σύμφωνα με τους αντίστοιχους κανονισμούς της F.I.D.E. (σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζουν η Ε.Σ.Ο. με την Κ.Ε.Δ.). Βασική προϋπόθεση για να δικαιούται ένας διαιτητής να υποβάλει αίτημα για απόκτηση τίτλου διεθνούς διαιτητή F.A. είναι να έχει ήδη τον εθνικό τίτλο διαιτητή Α’ Κατηγορίας (ΔΑΚ).

Οι F.A. – I.A. ασκούν πλήρη καθήκοντα (και σαν Επικεφαλής Διαιτητές) σε οποιαδήποτε εθνική ή διεθνή διοργάνωση.

ΑΡΘΡΟ 4ο

ΕΙΔΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

Διακρίνουμε τα σεμινάρια στις παρακάτω κατηγορίες ανάλογα με το αντικείμενό τους:

1) σεμινάρια ανάδειξης νέων διαιτητών (Γ’ Κατηγορίας) και απόκτησης νορμών Β’ και Α’ Κατηγορίας

2) σεμινάρια  κληρώσεων

3) σεμινάρια F.I.D.E. (ανάδειξης διεθνών διαιτητών)

4) ενημερωτικά σεμινάρια (για τη διδασκαλία νέων κανόνων, κανονισμών ή άλλων ειδικών θεμάτων).

ΑΡΘΡΟ 5ο

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΕΑ ΥΛΗ  ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ

5.1 Η ελάχιστη διάρκεια των σεμιναρίων απόκτησης εθνικών νορμών και τίτλων ορίζεται σε τρία (3) τετράωρα χωρίς το χρόνο των εξετάσεων.

5.2 Τα τετράωρα της διδασκαλίας συν τις εξετάσεις μπορούν να γίνουν σε δύο (2) ή τρεις (3) ημέρες, σε συνεννόηση του καθηγητή με τους διοργανωτές.

5.3 Για το κάθε σεμινάριο εκδίδεται από τον καθηγητή διαιτησίας σε συνεργασία με την Κ.Ε.Δ. το ανάλογο πρόγραμμα διδασκαλίας και η διδακτέα ύλη, η οποία διανέμεται στους υποψηφίους διαιτητές με ευθύνη του Τομεάρχη σεμιναρίων σε συνεργασία με τον καθηγητή διαιτησίας. Τα ποσοστά επιτυχίας και η βαθμολόγηση σε όλα τα σεμινάρια καθορίζονται από την Κ.Ε.Δ. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τον παρόντα κανονισμό.

5.4 Για τα σεμινάρια ανάδειξης διεθνών διαιτητών F.I.D.E. (F.A.) εφαρμόζονται οι ισχύοντες κανονισμοί της F.I.D.E.

5.5 Για τα οργανωτικά και λοιπά έξοδα του σεμιναρίου, η συνδιοργανώτρια αρχή σε συνεννόηση με την Κ.Ε.Δ. μπορεί να ορίσει παράβολο συμμετοχής.

ΑΡΘΡΟ 6ο

ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΑΠΟΚΤΗΣΗΣ ΝΟΡΜΩΝ-ΤΙΤΛΩΝ

6.1 Για την απόκτηση εθνικών τίτλων και νορμών, εκτός από την επιτυχή παρακολούθηση του αντίστοιχου σεμιναρίου, απαιτούνται από τους διαιτητές και τα παρακάτω τουρνουά* κατά κατηγορία τα οποία για να ληφθούν υπόψη θα πρέπει η αναλογία διαιτητών προς παίκτες να μην είναι μικρότερη 1:20 και ο αριθμός των γύρων για κάθε τουρνουά να μην είναι μικρότερος των πέντε (5). Σε όλες τις περιπτώσεις το όνομα του διαιτητή θα πρέπει να αναφέρεται στη ηλεκτρονική Έκθεση διαιτησίας που υποβάλλει ο Επικεφαλής διαιτητής μέσω της ιστοσελίδας της ΚΕΔ. Ο διαιτητής στην αίτηση προαγωγής για ΑΚ θα πρέπει να δίνει υποχρεωτικά τον υπερσύνδεσμο του τουρνουά από τον ιστότοπο της F.I.D.E. Για προαγωγή σε ΒΚ θα πρέπει να δίνει είτε τον υπερσύνδεσμο του τουρνουά από τον ιστότοπο της F.I.D.E. είτε τον υπερσύνδεσμο του προγράμματος κληρώσεων που χρησιμοποιήθηκε.

*Τουρνουά που διαχωρίζονται σε επιμέρους τουρνουά π.χ. ηλικιακά ή ανά τάξη αλλά για τα οποία υπάρχει ενιαία προκήρυξη και ορίζεται ένας επικεφαλής διαιτητής θεωρούνται ως ενιαία για τις προαγωγές.

α) Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Να έχουν διαιτητεύσει σε τρία (3) τουλάχιστον σχολικά ατομικά ή σχολικά ομαδικά πρωταθλήματα ή οποιαδήποτε τουρνουά με διεθνή αξιολόγηση κανονικής παρτίδας ή ράπιντ (γρήγορο σκάκι).

Ένα μόνο από τα τρία τουρνουά μπορεί να είναι η συμμετοχή στην προκριματική φάση του πανελληνίου ομαδικού κυπέλλου. Σε αυτήν την περίπτωση δεν ισχύει ο περιορισμός της αναλογίας διαιτητών προς παίκτες. Ο διαιτητής θα πρέπει να έχει διαιτητεύσει σε τουλάχιστον 3 αγώνες της προκριματικής φάσης.

Επίσης ένα από τα τρία τουρνουά πρέπει να είναι υποχρεωτικά κανονικής διάρκειας με διεθνή αξιολόγηση.

β) Α΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Να έχουν διαιτητεύσει σε τρία (3) τουλάχιστον από τα παρακάτω τουρνουά:

  1. Τουρνουά με διεθνή αξιολόγηση κανονικής διάρκειας.
  2. Ομαδικό πρωτάθλημα κανονικής διάρκειας που να διεξάγεται τουλάχιστον υπό την εποπτεία Ένωσης ή Τοπικής Επιτροπής ή άλλου ανώτερου ή ισότιμου φορέα με συμμετοχή σε τουλάχιστον τρεις αγωνιστικές.
  3. Σε οποιαδήποτε τελική φάση ατομικών πανελληνίων πρωταθλημάτων της Ε.Σ.Ο.
  4. ΤΟΥΡΝΟΥΑ ράπιντ με διεθνή αξιολόγηση (μόνο ένα τουρνουά από τα τρία).

Τα παραπάνω τουρνουά πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί μετά την προαγωγή του διαιτητή στη ΒΚ.

6.2 Για την απόκτηση διεθνών τίτλων εφαρμόζεται το άρθρο 3.4 του παρόντος κανονισμού.

ΑΡΘΡΟ 7ο

ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

7.1 Για την προαγωγή ενός διαιτητή σε οποιαδήποτε ανώτερη Εθνική κατηγορία οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν ηλεκτρονικά το αίτημα στην ιστοσελίδα της Κ.Ε.Δ. και η κατάταξή τους γίνεται μία φορά το χρόνο τον μήνα Φεβρουάριο, ύστερα από την αξιολόγησή των αιτημάτων από την Κ.Ε.Δ. Απαιτούνται δε οι παρακάτω προϋποθέσεις:

Α) Να έχει αποκτήσει τη σχετική νόρμα κατόπιν επιτυχούς παρακολούθησης του σεμιναρίου της κατηγορίας αυτής, από την ημερομηνία διεξαγωγής του οποίου δεν πρέπει να έχει παρέλθει τετραετία. Συγκεκριμένα, για προαγωγή σε ΒΚ θα πρέπει να έχει νόρμα σεμιναρίου ΒΚ ή ανώτερη, ενώ για προαγωγή σε ΑΚ θα πρέπει να έχει νόρμα σεμιναρίου ΑΚ και νόρμα κληρώσεων ή εναλλακτικά νόρμα σεμιναρίου F.I.D.E.

Β)  Να έχει κάνει τα τουρνουά που προβλέπονται στο άρθρο 6 του παρόντος.

7.2 Η υποχρεωτική σειρά των προαγωγών διαιτησίας από κατηγορία σε κατηγορία είναι η εξής:

1) Γ’ Κατηγορία

2) Β’ Κατηγορία

3) Α’ Κατηγορία

4) Διεθνής

7.3 Νέες αιτήσεις προαγωγής διαιτητών υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέχρι το τέλος Ιανουαρίου κάθε έτους. Ο αρμόδιος Τομεάρχης της Κ.Ε.Δ., αφού εξετάσει τις αιτήσεις, όσες από αυτές έχουν ελλιπή στοιχεία ή δεν είναι  σύμφωνες με το άρθρο 6.1 του παρόντος, τις στέλνει στις αρμόδιες Τ.Ε.Δ. για τις απαραίτητες ενέργειες σε συνεργασία με το διαιτητή που έχει υποβάλλει την ελλιπή αίτηση. Σε περίπτωση που η αντίστοιχη Τ.Ε.Δ. δεν ανταποκριθεί σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών, η αίτηση του διαιτητή θα απορρίπτεται και θα πρέπει να υποβληθεί νέα το επόμενο εξάμηνο.

7.4 Η Κ.Ε.Δ. σε ειδική συνεδρίαση εξετάζει όλες τις αιτήσεις προαγωγών και στη συνέχεια ενημερώνει και δημοσιεύει το νέο Π.Ο.Δ..

7.5 Η συμμετοχή των ενδιαφερομένων διαιτητών, στα διάφορα τουρνουά τεκμηριώνεται από την ηλεκτρονική έκθεση διαιτησίας, η οποία υποβάλλεται υποχρεωτικά από τον Επικεφαλής διαιτητή, δίνοντας και τον υπερσύνδεσμο του σχετικού αρχείου του προγράμματος κληρώσεων που χρησιμοποιήθηκε. Μη ηλεκτρονική υποβολή της έκθεσης διαιτησίας θεωρείται ως πλημμελής άσκηση των καθηκόντων του Επικεφαλής διαιτητή σύμφωνα με τον κανονισμό διαιτησίας της Ε.Σ.Ο.

ΑΡΘΡΟ 8ο

ΧΩΡΟΙ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ – ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Οι χώροι σεμιναρίων πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:

Α) Τραπεζοκαθίσματα και υλικοτεχνικό εξοπλισμό για τον προβλεπόμενο αριθμό συμμετοχών και το είδος του σεμιναρίου.

Β) Το απαραίτητο προσωπικό τεχνικής  και οργανωτικής υποστήριξης.

Γ) Οτιδήποτε προβλέψει  και θεωρήσει απαραίτητο ο Καθηγητής Διαιτησίας.

ΑΡΘΡΟ 9ο

ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ ΔΙΑΙΤΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ

9.1 Στα σεμινάρια Διαιτησίας διδάσκουν Καθηγητές Διαιτησίας.

9.2 Για την ανάδειξη νέων Καθηγητών Διαιτησίας απαιτούνται οι παρακάτω ελάχιστες  προϋποθέσεις:

α) Οι υποψήφιοι Καθηγητές Διαιτησίας πρέπει να είναι Διεθνείς Διαιτητές (I.A. ή τουλάχιστον  F.A.)

β) να έχουν διδάξει σε τέσσερα (4) Σεμινάρια Διαιτησίας ως Βοηθοί Καθηγητές Διαιτησίας, ένα τουλάχιστον θέμα επιλεγμένο από την Κ.Ε.Δ., από την εκάστοτε ισχύουσα Διδακτέα Ύλη σεμιναρίων της Κ.Ε.Δ.

9.3 Ενεργοί Καθηγητές Διαιτησίας θεωρούνται όσοι πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

α) Να έχουν διδάξει ως κύριοι Καθηγητές Διαιτησίας σε ένα τουλάχιστον Σεμινάριο Διαιτησίας τα τελευταία τρία χρόνια.

β) Να έχουν επεξεργασθεί και δημοσιεύσει μέρος της διδακτέας ύλης Σεμιναρίων Διαιτησίας της Κ.Ε.Δ.

9.4 Οι Καθηγητές Διαιτησίας ορίζονται από τον Τομεάρχη Σεμιναρίων σε συνεννόηση με τους συνδιοργανωτές.

9.5 Οι Καθηγητές Διαιτησίας σε οποιοδήποτε σεμινάριο αποζημιώνονται με την καθορισμένη από την Ε.Σ.Ο. αποζημίωση για διεθνείς διαιτητές σε τουρνουά 9 γύρων.

9.6 Η αποζημίωση των Καθηγητών Διαιτησίας εξασφαλίζεται από τους συνδιοργανωτές.

ΑΡΘΡΟ 10ο

ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΓΙΑ ΝΟΡΜΕΣ-ΤΙΤΛΟΥΣ

10.1 Τα ποσοστά επιτυχίας επί του ερωτηματολογίου της Κ.Ε.Δ. που απαιτούνται για την απόκτηση Εθνικών νορμών και τίτλων καθορίζονται ως εξής:

65-80% νόρμα Γ’ Κατηγορίας

81-90% νόρμα Β’ Κατηγορίας

91-100% νόρμα Α’ Κατηγορίας

10.2 Επιτυχής παρακολούθηση σεμιναρίου F.I.D.E. σημαίνει και αυτόματη κατοχή εθνικής νόρμας Α’ κατηγορίας και νόρμας κληρώσεων.

ΑΡΘΡΟ 11ο

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΔΙΕΘΝΩΝ ΔΙΑΙΤΗΤΩΝ

Τα Σεμινάρια για την ανάδειξη Διεθνών Διαιτητών θα διεξάγονται σύμφωνα με τους κανονισμούς της F.I.D.E. (Παράγραφος B.06  του F.I.D.E. Handbook).

ΑΡΘΡΟ 12ο

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

12.1 Ο κανονισμός σεμιναρίων έχει δώδεκα (12) άρθρα και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Γενικής Οδηγίας της Κ.Ε.Δ. με την ίδια υποχρεωτική ισχύ για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και διαιτητές.

12.2 Η Κ.Ε.Δ. για κάθε θέμα που δε συμπεριλαμβάνεται στον παρόντα κανονισμό έχει το δικαίωμα να εκδίδει συμπληρωματικές οδηγίες άμεσα και υποχρεωτικά εκτελεστές.