Σεμινάρια Προσεχώς

Αρχείο δημοσιεύσεων

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΚΑΚΙΟΥ FIDE 2014

 FIDE LAWS OF CHESS 2014

 ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΚΑΚΙΟΥ FIDE 2014

 

FIDE LAWS OF CHESS TAKING EFFECT FROM 1 JULY 2014

 

Contents:

 

INTRODUCTION                                                                                                       page 4

 

Preface                                                                                                                   page 4

 

BASIC RULES OF PLAY                                                                                          page 6

 

Article 1:        The nature and objectives of the game of chess                                 page 6

 

Article 2:        The initial position of the pieces on the chessboard                          page 8

 

Article 3:        The moves of the pieces                                                                     page 10

 

Article 4:        The act of moving the pieces                                                              page 18

 

Article 5:        The completion of the game                                                               page 22

 

COMPETITION RULES                                                                                             page 24

 

Article 6:        The chessclock                                                                                    page 24

 

Article 7:        Irregularities                                                                                        page 28

 

Article 8:        The recording of the moves                                                                page 30

 

Article 9:        The drawn game                                                                                  page 32

 

Article 10:      Points                                                                                                   page 36

 

Article 11:      The conduct of the players                                                                  page 38

 

Article 12:      The role of the arbiter (see Preface)                                                   page 40

 

Appendices:

 

A.      Rapidplay                                                                                                          page 42

 

B.      Blitz                                                                                                                   page 44

 

C.      Algebraic notation                                                                                             page 46

 

D.      Rules for play with blind and visually disabled players                                  page 50

 

E.      Adjourned games                                                                                              page 54

 

F.      Chess960 rules                                                                                                  page 58

 

G.      Quickplay Finishes                                                                                            page 62

 

Glossary of terms in the Laws of Chess                                                           page 64

ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΚΑΚΙΟΥ FIDE ΠΟΥ ΙΣΧΥΟΥΝ ΑΠΟ 01/07/2014

 

Περιεχόμενα:

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ                                                                                                                 page 5

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ                                                                                                               page 5

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ                                                                page 7

 

Άρθρο 1:  Η  Φύση και ο σκοπός του παιχνιδιού του Σκακιού                                 page 7

Άρθρο 2:  Η αρχική θέση των κομματιών στην σκακιέρα                                        page 9

Άρθρο 3:  Οι Κινήσεις των Κομματιών                                                                    page 11

Άρθρο 4:  Η  εκτέλεση  της  κίνησης των  κομματιών                                             page 19

Άρθρο 5 : Η  ολοκλήρωση  της  παρτίδας                                                                page 23

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝΩΝ                                                                                       page 25

 

Άρθρο 6: Το  Σκακιστικό Ρολόι                                                                               page 25

Άρθρο 7: Αντικανονικότητες                                                                                  page 29

Άρθρο 8:  Η  καταγραφή των κινήσεων                                                                  page 31

Άρθρο 9:  Η ισόπαλη παρτίδα                                                                                 page 33

Άρθρο 10:  Βαθμοί                                                                                                  page 37

Άρθρο 11:  Η συμπεριφορά των παικτών                                                               page 39

Άρθρο 12:  Ο ρόλος του διαιτητή  (βλέπε Πρόλογο)                                              page 41

 

Παραρτήματα:

 

A. Γρήγορο σκάκι (Rapid)                                                                                      page 43

B. Μπλίτζ                                                                                                                page 45

Γ. Αλγεβρική  γραφή                                                                                              page 47

Δ. Κανόνες παιχνιδιού με τυφλούς και παίκτες με πρόβλημα όρασης                   page 51

 

Ε. Παρτίδες που διακόπηκαν                                                                                  page 55

 

ΣΤ. Κανόνες Σκακιού 960                                                                                      page 59

 

Ζ. Φινάλε γρήγορου παιχνιδιού                                                                              page 63

 

Glossary of terms in the Laws of Chess                                                        page 64

 

INTRODUCTION

 

FIDE Laws of Chess cover over-the-board play.

The Laws of Chess have two parts: 1. Basic Rules of Play and 2. Competition Rules.

The English text is the authentic version of the Laws of Chess (which was adopted at the 84th FIDE Congress at Tallinn (Estonia) coming into force on 1 July 2014.

In these Laws the words ‘he’, ‘him’, and ‘his’ shall be considered to include ‘she’ and ‘her’.

 

Preface

 

The Laws of Chess cannot cover all possible situations that may arise during a game, nor can they regulate all administrative questions. Where cases are not precisely regulated by an Article of the Laws, it should be possible to reach a correct decision by studying analogous situations which are regulated in the Laws. The Laws assume that arbiters have the necessary competence, sound judgement and absolute objectivity. Too detailed a rule might deprive the arbiter of his freedom of judgement and thus prevent him from finding a solution to a problem dictated by fairness, logic and special factors. FIDE appeals to all chess players and federations to accept this view.

 

A necessary condition for a game to be rated by FIDE is that it shall be played according to the FIDE Laws of Chess.

 

It is recommended that competitive games not rated by FIDE be played according to the FIDE Laws of Chess.

 

Member federations may ask FIDE to give a ruling on matters relating to the Laws of Chess.

 

 

 

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

 

Οι Κανόνες Σκακιού της FIDE καλύπτουν το παιχνίδι επί της σκακιέρας.

Οι Κανόνες Σκακιού έχουν δύο μέρη: 1. Τους  Βασικούς Κανόνες του παιχνιδιού και 2. Τους Κανόνες Αγώνων.

Το Αγγλικό κείμενο είναι η αυθεντική έκδοση  των Κανόνων του Σκακιού,  (που  εγκρίθηκε στο 84ο  συνέδριο της FIDE  στο Ταλίν της Εσθονίας), και θα  ισχύουν  από την 1η Ιουλίου 2014.

Σ’ αυτούς τους Κανόνες οι λέξεις “αυτός”, “αυτόν” και “του” (με την κτητική έννοια) θα πρέπει να θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνουν  και  τις λέξεις  “αυτή”, και “της”.

 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ

 

Οι Κανόνες του Σκακιού δεν είναι δυνατόν να καλύπτουν όλες τις πιθανές καταστάσεις που μπορεί να προκύψουν στη διάρκεια ενός παιχνιδιού, ούτε μπορεί να ρυθμίζουν όλα τα διοικητικά θέματα. Για όσες περιπτώσεις δεν ρυθμίζονται με ακρίβεια από κάποιο άρθρο των Κανόνων, η σωστή απόφαση πρέπει να μπορεί να παρθεί μελετώντας ανάλογες καταστάσεις που ρυθμίζονται στους Κανόνες. Οι Κανόνες θεωρούν ότι οι διαιτητές διαθέτουν την απαραίτητη ικανότητα, ορθή κρίση και απόλυτη αντικειμενικότητα. Ένας πολύ λεπτομερής Κανόνας θα στερούσε από το διαιτητή την ελευθερία του να κρίνει και έτσι θα τον εμπόδιζε να βρει μια  λύση σε ένα πρόβλημα, που να υπαγορεύεται από την  αμεροληψία, την λογική και τις ειδικές συνθήκες. Η FIDE κάνει έκκληση προς όλους τους σκακιστές και τις ομοσπονδίες να αποδεχτούν την άποψη αυτή.

 

Ένας βασικός όρος για να αξιολογηθεί μια παρτίδα από τη FIDE είναι αυτή να έχει παιχθεί σύμφωνα με τους Κανόνες Σκακιού της FIDE.

 

Συνιστάται και οι παρτίδες αγώνων που δεν πρόκειται να αξιολογηθούν από τη FIDE να παίζονται σύμφωνα με τους Κανόνες Σκακιού της FIDE.

 

Οι ομοσπονδίες-μέλη μπορούν να ζητούν από τη FIDE να βγάζει αποφάσεις για θέματα που

σχετίζονται με τους Κανόνες του Σκακιού.

 

 

BASIC RULES OF PLAY

 

Article 1: The nature and objectives of the game of chess

 

1.1         The game of chess is played between two opponents who move their pieces on a square board called a ‘chessboard’. The player with the light-coloured pieces (White) makes the first move, then the players move alternately, with the player with the dark-coloured pieces (Black) making the next move. A player is said to ‘have the move’ when his opponent’s move has been ‘made’.

1.2         The objective of each player is to place the opponent’s king ‘under attack’ in such a way that the opponent has no legal move. The player who achieves this goal is said to have ‘checkmated’ the opponent’s king and to have won the game. Leaving one’s own king under attack, exposing one’s own king to attack and also ’capturing’ the opponent’s king are not allowed. The opponent whose king has been checkmated has lost the game.

 

1.3         If the position is such that neither player can possibly checkmate the opponent’s king, the game is drawn (see Article 5.2 b).

 

 

 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ

 

Άρθρο 1:  Η  Φύση και ο σκοπός του παιχνιδιού του Σκακιού

 

1.1  Το παιχνίδι του σκακιού παίζεται μεταξύ δύο αντιπάλων που κινούν τα κομμάτια τους πάνω σε μια τετράγωνη επιφάνεια που λέγεται “σκακιέρα”. Ο παίκτης με τα ανοιχτόχρωμα κομμάτια (Λευκός) κάνει την πρώτη κίνηση και μετά οι παίκτες κινούνται εναλλάξ , με τον παίκτη με τα σκουρόχρωμα κομμάτια (Μαύρος) να κάνει την επόμενη κίνηση. Λέμε ότι ένας παίκτης “έχει την κίνηση” όταν έχει “γίνει η κίνηση του  αντιπάλου του.

1.2 Ο αντικειμενικός σκοπός κάθε  παίκτη είναι να «επιτεθεί» στον  Βασιλιά του αντιπάλου του

με τέτοιο τρόπο, ώστε ο αντίπαλος να μην έχει κανονική κίνηση. Ο παίκτης που επιτυγχάνει το

σκοπό αυτό, λέμε ότι έχει κάνει “ματ” τον βασιλιά  του αντιπάλου και έχει κερδίσει το παιχνίδι. Δεν επιτρέπεται  σε ένα παίκτη να αφήνει ή να εκθέτει τον βασιλιά του σε  επίθεση (ενν. απειλή σαχ), ούτε να «παίρνει» τον βασιλιά του αντιπάλου του. Ο παίκτης του οποίου ο βασιλιάς  έχει γίνει ματ χάνει την παρτίδα.

 

1.3 Αν η θέση είναι τέτοια που κανένας παίκτης δεν μπορεί να κάνει “ματ” τον βασιλιά του

αντιπάλου του , η παρτίδα είναι  ισόπαλη. (δείτε το άρθρο 5.2.β).

 

 

 

Article 2: The initial position of the pieces on the chessboard

 

2.1         The chessboard is composed of an 8 x 8 grid of 64 equal squares alternately light (the ‘white’ squares) and dark (the ‘black’ squares).

The chessboard is placed between the players in such a way that the near corner square to the right of the player is white.

 

2.2       At the beginning of the game White has 16 light-coloured pieces (the ‘white’ pieces); Black has 16 dark-coloured pieces (the ‘black’ pieces).

 

These pieces are as follows:

A white king                                                                                                 usually indicated by the symbol                                                               K

A white queen                             usually indicated by the symbol                   Q

Two white rooks                         usually indicated by the symbol                   R

Two white bishops                     usually indicated by the symbol                   B

Two white knights                      usually indicated by the symbol                   N

Eight white pawns                      usually indicated by the symbol

A black king                               usually indicated by the symbol                   K

A black queen                             usually indicated by the symbol                   Q

Two black rooks                         usually indicated by the symbol                   R

Two black bishops                      usually indicated by the symbol                   B

Two black knights                      usually indicated by the symbol                   N

Eight black pawns                      usually indicated by the symbol

 

Staunton Pieces

        p    Q    K     B    N    R

 

2.3         The initial position of the pieces on the chessboard is as follows:

2.4         The eight vertical columns of squares are called ‘files’. The eight horizontal rows of squares are called ‘ranks’. A straight line of squares of the same colour, running from one edge of the board to an adjacent edge, is called a ‘diagonal’.

Άρθρο 2:  Η αρχική θέση των κομματιών στην σκακιέρα

 

2.1  Η σκακιέρα αποτελείται από 64 ισομεγέθη τετράγωνα σε ένα πλέγμα 8 Χ 8,  που είναι

εναλλάξ ανοιχτόχρωμα (τα “λευκά” τετράγωνα) και σκουρόχρωμα (τα “μαύρα” τετράγωνα).

Η σκακιέρα τοποθετείται ανάμεσα στους παίκτες έτσι, ώστε το πλησιέστερογωνιακό τετράγωνο

στα δεξιά του παίκτη να είναι λευκό.

 

2.2   Στο ξεκίνημα του παιχνιδιού ο Λευκός έχει 16 ανοιχτόχρωμα κομμάτια (τα «λευκά» κομμάτια) και ο Μαύρος έχει 16 σκουρόχρωμα  κομμάτια  (τα  «μαύρα» κομμάτια).

 

Τα κομμάτια αυτά είναι τα εξής:

Ένας λευκός βασιλιάς                συνήθως σημειώνεται με το σύμβολο           K

Μια λευκή βασίλισσα                 συνήθως σημειώνεται με το σύμβολο           Q

Δύο λευκοί πύργοι                      συνήθως σημειώνονται με το σύμβολο          R

Δύο λευκοί αξιωματικοί             συνήθως σημειώνονται με το σύμβολο          B

Δύο λευκοί ίπποι                         συνήθως σημειώνονται με το σύμβολο          N

Οκτώ λευκά πιόνια                     συνήθως σημειώνονται με το σύμβολο

Ένας μαύρος βασιλιάς               συνήθως σημειώνεται με το σύμβολο           K

Μια μαύρη βασίλισσα                συνήθως σημειώνεται με το σύμβολο           Q

Δύο μαύροι πύργοι                     συνήθως σημειώνονται με το σύμβολο          R

Δύο μαύροι αξιωματικοί            συνήθως σημειώνονται με το σύμβολο          B

Δύο μαύροι ίπποι                        συνήθως σημειώνονται με το σύμβολο          N

Οκτώ μαύρα πιόνια                    συνήθως σημειώνονται με το σύμβολο

 

Κομμάτια (τύπου) Στόντον

        p    Q    K     B    N    R

2.3   Η αρχική θέση των κομματιών στην σκακιέρα είναι η εξής:

2.4   Οι οχτώ κατακόρυφες στήλες τετραγώνων λέγονται «κάθετες». Οι οχτώ οριζόντιες σειρές τετραγώνων λέγονται «οριζόντιες». Η ευθεία γραμμή ομόχρωμων τετραγώνων που τρέχει από μια γωνία της σκακιέρας μέχρι μια παρακείμενη γωνία (διασχίζει τις   εφαπτόμενες  γωνίες) λέγεται “διαγώνιος”.

Article 3: The moves of the pieces

3.1       It is not permitted to move a piece to a square occupied by a piece of the same colour. If a piece moves to a square occupied by an opponent’s piece the latter is captured and removed from the chessboard as part of the same move. A piece is said to attack an opponent’s piece if the piece could make a capture on that square according to Articles 3.2 to 3.8.

A piece is considered to attack a square even if this piece is constrained from moving to that

square because it would then leave or place the king of its own colour under attack.

 

3.2       The bishop may move to any square along a diagonal on which it stands.

3.3         The rook may move to any square along the file or the rank on which it stands.

3.4         The queen may move to any square along the file, the rank or a diagonal on which it stands.

3.5         When making these moves, the bishop, rook or queen may not move over any intervening pieces.

Άρθρο 3:  Οι Κινήσεις των Κομματιών

3.1  Δεν επιτρέπεται να κινήσουμε ένα κομμάτι σε τετράγωνο που κατέχεται από ένα κομμάτι

του ιδίου χρώματος. Αν ένα κομμάτι κινηθεί σε ένα τετράγωνο που κατέχεται από κομμάτι του

αντιπάλου, αυτό το κομμάτι του αντιπάλου παίρνεται και απομακρύνεται από τη σκακιέρα ως

μέρος της ίδιας κίνησης. Ένα κομμάτι λέμε ότι επιτίθεται σε ένα κομμάτι του αντιπάλου, αν το

κομμάτι μπορεί να  κάνει  πάρσιμο  στο τετράγωνο  αυτό  σύμφωνα με τα άρθρα  3.2  έως  3.8.

Ένα κομμάτι θεωρείται ότι επιτίθεται σε ένα τετράγωνο, ακόμη και εάν το κομμάτι αυτό δεν μπορεί  να κινηθεί στο τετράγωνο αυτό γιατί έτσι θα άφηνε ή θα τοποθετούσε τον ομοιόχρωμο βασιλιά  του  σε απειλή επίθεσης.

 

3.2  Ο Αξιωματικός μπορεί να κινηθεί σε οποιοδήποτε τετράγωνο κατά μήκος της διαγωνίου

στην οποία  βρίσκεται.

3.3  Ο Πύργος μπορεί να κινηθεί σε οποιοδήποτε τετράγωνο  κατά μήκος της κάθετης ή της

οριζόντιας στην οποία βρίσκεται.

3.4  Η Βασίλισσα μπορεί να κινηθεί σε οποιοδήποτε τετράγωνο κατά μήκος της κάθετης ή της

οριζόντιας γραμμής ή μιας διαγωνίου στην οποία βρίσκεται.

3.5   Κάνοντας τις κινήσεις αυτές ο Αξιωματικός, ο Πύργος ή η Βασίλισσα, δεν μπορούν να κινηθούν πάνω από οποιαδήποτε ενδιάμεσα  κομμάτια.

3.6         The knight may move to one of the squares nearest to that on which it stands but not on the same rank, file or diagonal.

3.7         a.       The pawn may move forward to the square immediately in front of it on the same file, provided that this square is unoccupied, or

b.      on its first move the pawn may move as in 3.7.a or alternatively it may advance two squares along the same file, provided that both squares are unoccupied, or

c.       the pawn may move to a square occupied by an opponent’s piece diagonally in front of it on an adjacent file, capturing that piece.

d.      A pawn occupying a square on the same rank as and on an adjacent file to an opponent’s pawn which has just advanced two squares in one move from its original square may capture this opponent’s pawn as though the latter had been moved only one square. This capture is only legal on the move following this advance and is called an ‘en passant’ capture.

3.6  Ο Ίππος μπορεί να κινηθεί σε ένα από τα πλησιέστερα τετράγωνα από αυτό που  βρίσκεται,

αλλά όχι στην ίδια οριζόντια, κάθετη ή διαγώνιο.

 

 

3.7 α. Το πιόνι μπορεί να κινηθεί προς τα εμπρός, στο τετράγωνο αμέσως μπροστά του

στην ίδια κάθετο, με την προϋπόθεση ότι το τετράγωνο είναι ελεύθερο, ή

β. Στην πρώτη του κίνηση, το πιόνι μπορεί να κινηθεί  όπως στο 3.7.α ή εναλλακτικά μπορεί
να προχωρήσει δύο τετράγωνα κατά μήκος της ίδιας καθέτου, με την προϋπόθεση  ότι
και  τα   δυο  τετράγωνα δεν είναι  κατειλημμένα, ή

γ. Το πιόνι μπορεί να κινηθεί προς ένα τετράγωνο που κατέχεται από ένα κομμάτι του
αντιπάλου διαγώνια μπροστά του σε μια διπλανή  κάθετη, παίρνοντας το  κομμάτι  αυτό.

      δ. Ένα πιόνι που κατέχει ένα τετράγωνο στην ίδια οριζόντιο και στην διπλανή κάθετο ενός πιονιού του αντιπάλου που μόλις έχει προχωρήσει δύο τετράγωνα με μια κίνηση από το αρχικό του τετράγωνο, μπορεί να πάρει αυτό το πιόνι του αντίπαλου, σαν το πιόνι αυτό του αντιπάλου να είχε προχωρήσει μόνο κατά ένα τετράγωνο. Το πάρσιμο αυτό είναι νόμιμο μόνο εφόσον γίνει με την κίνηση που ακολουθεί αμέσως μετά από μια τέτοια προώθηση ,και ονομάζεται πάρσιμο “αν  πασάν “(en   passant ).

 

e.      When a player, having the move, plays a pawn to the rank furthest from its starting position, he must exchange that pawn as part of the same move for a new queen, rook, bishop or knight of the same colour on the intended square of arrival. This is called the square ofpromotion’. The player’s choice is not restricted to pieces that have been captured previously. This exchange of a pawn for another piece is called promotion, and the effect of the new piece is immediate.

 

3.8         There are two different ways of moving the king:

a.       by moving to an adjoining square

b.      by ‘castling’. This is a move of the king and either rook of the same colour along the player’s first rank, counting as a single move of the king and executed as follows: the king is transferred from its original square two squares towards the rook on its original square, then that rook is transferred to the square the king has just crossed.

 

Before white kingside castling                   After white kingside castling

Before black queenside castling                 After black queenside castling

 

Before white queenside castling                 After white queenside castling

Before black kingside castling                   After black kingside castling

ε.  Όταν ένας παίκτης, που έχει την κίνηση, τοποθετήσει ένα πιόνι στην πιο

απομακρυσμένη από  την αρχική του θέση οριζόντια,  πρέπει να ανταλλάξει το πιόνι, ως μέρος

της  ίδιας κίνησης, με μια νέα Βασίλισσα, Πύργο, Αξιωματικό, ή ίππο του ιδίου χρώματος

βάζοντας στο τετράγωνο άφιξης. Το τετράγωνο αυτό λέγεται το τετράγωνο «προαγωγής».  Η

επιλογή του παίκτη δεν περιορίζεται σε κομμάτια που έχουν παρθεί προηγούμενα. Αυτή η

ανταλλαγή του πιονιού με ένα άλλο κομμάτι ονομάζεται  “προαγωγή” και η επίδραση του νέου

κομματιού είναι άμεση.

 

3.8        Ο Βασιλιάς  μπορεί να κινηθεί με δύο διαφορετικούς τρόπους:

α.  κινούμενος προς ένα γειτονικό τετράγωνο

 

            β.  κάνοντας “ροκέ. Αυτή είναι μια κίνηση του Βασιλιά κι ενός από τους πύργους του

ιδίου χρώματος στην πρώτη οριζόντια του παίκτη, που μετράει σαν  κίνηση του

Βασιλιά και γίνεται ως εξής:  Ο  Βασιλιάς μεταφέρεται  από  το αρχικό του τετράγωνο

κατά δύο τετράγωνα προς την πλευρά του Πύργoυ στο αρχικό του τετράγωνο  και

μετά ο Πύργος αυτός μεταφέρεται στο τετράγωνο που μόλις διέσχισε ο Βασιλιάς.

 

                                   Πριν το μικρό ροκέ του λευκού                Μετά το μικρό ροκέ του λευκού

    Πριν το μεγάλο ροκέ του μαύρου               Μετά το μεγάλο ροκέ του μαύρου

                                 Πριν το μεγάλο ροκέ του λευκού               Μετά το μεγάλο ροκέ του λευκού

                     Πριν το μικρό ροκέ του μαύρου               Μετά το μικρό ροκέ του μαύρου

(1)     The right to castle has been lost:

[a]     if the king has already moved, or

[b]     with a rook that has already moved.

 

(2)     Castling is prevented temporarily:

[a]     if the square on which the king stands, or the square which it must cross, or the square which it is to occupy, is attacked by one or more of the opponent’s pieces, or

[b]     if there is any piece between the king and the rook with which castling is to be effected.

 

 

3.9         The king is said to be ‘in check’ if it is attacked by one or more of the opponent’s pieces, even if such pieces are constrained from moving to the square occupied by the king because they would then leave or place their own king in check. No piece can be moved that will either expose the king of the same colour to check or leave that king in check.

 

3.10       a.        A move is legal when all the relevant requirements of Articles 3.1 – 3.9 have

been fulfilled.

b.      A move is illegal when it fails to meet the relevant requirements of Articles 3.1 – 3.9

c.      A position is illegal when it cannot have been reached by any series of legal moves.

 

 

(1)     Το δικαίωμα του ροκέ έχει  χαθεί:

[α]  αν ο Βασιλιάς έχει ήδη κινηθεί  ή

[β] με  ένα Πύργο που έχει ήδη κινηθεί

 

(2)     Το ροκέ δεν επιτρέπεται προσωρινά:

[α]   αν το τετράγωνο στο οποίο βρίσκεται ο Βασιλιάς, ή το τετράγωνο που

πρέπει να διασχίσει, ή το τετράγωνο που πρέπει να καταλάβει, δέχεται

επίθεση από ένα ή περισσότερα κομμάτια του αντιπάλου, ή

[β]   αν υπάρχει οποιοδήποτε κομμάτι μεταξύ του Βασιλιά και του Πύργου

με τον οποίο πρόκειται να γίνει το ροκέ.

 

3.9         Λέμε ότι ο βασιλιάς είναι σε “σαχ” αν δέχεται επίθεση από ένα ή περισσότερα κομμάτια του αντιπάλου, ακόμη κι αν τέτοια κομμάτια εμποδίζονται να κινηθούν προς το τετράγωνο που κατέχει ο βασιλιάς επειδή τότε θα άφηναν ή θα τοποθετούσαν τον βασιλιά τους σε θέση “σαχ”. Δεν μπορεί να κινηθεί ένα κομμάτι που είτε θα εκθέσει τον βασιλιά του ίδιου χρώματος σε “σαχ” ή  θα αφήσει τον βασιλιά αυτό σε “σαχ.”

 

3.10       α.        Μια κίνηση είναι κανονική όταν έχουν ικανοποιηθεί όλες οι σχετικές

προϋποθέσεις των Άρθρων 3.1 – 3.9.

β.       Μια κίνηση είναι αντικανονική όταν αποτυγχάνει να καλύψει όλες οι σχετικές

προϋποθέσεις των Άρθρων 3.1 – 3.9.

γ.       Μία θέση είναι αντικανονική όταν δεν μπορούμε να φθάσουμε σ’ αυτήν με

οποιαδήποτε σειρά κανονικών κινήσεων.

Article 4: The act of moving the pieces

 

4.1         Each move must be made with one hand only.

 

4.2         Provided that he first expresses his intention (for example by saying “j’adoube” or “I adjust”), only the player having the move may adjust one or more pieces on their squares.

 

4.3         Except as provided in Article 4.2, if the player having the move touches on the chessboard, with the intention of moving or capturing:

a.       one or more of his own pieces, he must move the first piece touched that can be moved

b.      one or more of his opponent’s pieces, he must capture the first piece touched that can be captured

c.       one piece of each colour, he must capture the opponent’s piece with his piece or, if this is illegal, move or capture the first piece touched that can be moved or captured. If it is unclear whether the player’s own piece or his opponent’s was touched first, the player’s own piece shall be considered to have been touched before his opponent’s.

 

4.4         If a player having the move:

a.       touches his king and a rook he must castle on that side if it is legal to do so

b.      deliberately touches a rook and then his king he is not allowed to castle on that side on that move and the situation shall be governed by Article 4.3.a

c.       intending to castle, touches the king and then a rook, but castling with this rook is illegal, the player must make another legal move with his king (which may include castling with the other rook). If the king has no legal move, the player is free to make any legal move.

d.      promotes a pawn, the choice of the piece is finalised when the piece has touched the square of promotion.

 

 

 

 

4.5         If none of the pieces touched in accordance with Article 4.3 or Article 4.4 can be moved or captured, the player may make any legal move.

 

4.6       The act of promotion may be performed in various ways:

 1. 1.       the pawn does not have to be placed on the square of arrival,
  1. 2.       removing the pawn and putting the new piece on the square of promotion may

       occur in any order.

If an opponent’s piece stands on the square of promotion, it must be captured.

 

4.7         When, as a legal move or part of a legal move, a piece has been released on a square, it cannot be moved to another square on this move. The move is considered to have been made in the case of:

a.       a capture, when the captured piece has been removed from the chessboard and the player, having placed his own piece on its new square, has released this capturing piece from his hand.

 


Άρθρο 4:  Η  εκτέλεση  της  κίνησης των  κομματιών

 

4.1         Κάθε κίνηση πρέπει να γίνεται μόνο με ένα χέρι.

 

4.2         Με την προϋπόθεση ότι πρώτα θα εκφράσει την πρόθεσή του (π.χ λέγοντας “j’ adoube”

ή  “διορθώνω”), μόνο ο παίκτης που έχει την κίνηση μπορεί να τακτοποιήσει ένα ή

περισσότερα κομμάτια στα τετράγωνά τους.

 

4.3         Με εξαίρεση την περίπτωση του άρθρου 4.2, αν ο παίκτης που έχει την κίνηση αγγίξει

πάνω στην σκακιέρα, με πρόθεση να κινήσει ή να πάρει :

α.      ένα ή περισσότερα από τα δικά του κομμάτια, πρέπει να κινήσει το πρώτο από τα κομμάτια που άγγιξε, που μπορεί  να κινηθεί

β.      ένα ή περισσότερα από τα κομμάτια του αντιπάλου του, πρέπει να πάρει το πρώτο κομμάτι που άγγιξε, που μπορεί  να  παρθεί,

γ.       ένα κομμάτι από κάθε χρώμα, πρέπει να πάρει το κομμάτι του αντιπάλου με το

κομμάτι του ή, αν αυτό είναι αντικανονικό, να κινήσει ή να πάρει το πρώτο από

τα κομμάτια που άγγιξε που μπορεί να κινηθεί ή να παρθεί. Αν δεν είναι
ξεκάθαρο, αν του παίκτη το κομμάτι ή του αντιπάλου του αγγίχτηκε πρώτο, το

κομμάτι του παίκτη θα θεωρείται ότι έχει αγγιχτεί  πριν  από αυτό του αντιπάλου.

 

4.4         Αν ο παίκτης που έχει την κίνηση:

α.      αγγίξει τον Βασιλιά του και ένα Πύργο του, πρέπει να κάνει ροκέ από εκείνη την  πλευρά, αν αυτό είναι κανονικό

                       β.     από πρόθεση αγγίξει ένα Πύργο και μετά τον Βασιλιά του, δεν επιτρέπεται να

κάνει ροκέ προς εκείνη την πλευρά στην κίνηση αυτή και η κατάσταση θα

ρυθμίζεται από το άρθρο 4.3.α

γ.     σκοπεύοντας να κάνει ροκέ, αγγίξει το Βασιλιά και μετά ένα πύργο, αλλά το ροκέ με αυτό τον πύργο είναι αντικανονικό, ο παίκτης πρέπει να κάνει μια άλλη κανονική κίνηση με το βασιλιά του (που μπορεί να περιλαμβάνει ροκέ με τον άλλο πύργο). Αν ο Βασιλιάς δεν έχει κανονική κίνηση, ο παίκτης είναι ελεύθερος να κάνει οποιαδήποτε κανονική κίνηση.

δ.     προάγει ένα πιόνι, η επιλογή του κομματιού οριστικοποιείται, όταν το κομμάτι

αγγίξει το  τετράγωνο   προαγωγής.

 

4.5       Αν κανένα από τα κομμάτια που αγγίχτηκαν σύμφωνα με το Άρθρο 4.3 ή το Άρθρο 4.4  δεν μπορεί να κινηθεί ή να παρθεί, ο παίκτης μπορεί να κάνει οποιαδήποτε κανονική κίνηση.

 

4.6        Η πράξη της προαγωγής (η προαγωγή) μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους:

            1.   το πιόνι δεν χρειάζεται να τοποθετηθεί στο τετράγωνο άφιξης,

2.   η απομάκρυνση του πιονιού και η τοποθέτηση του νέου κομματιού στο τετράγωνο

      προαγωγής μπορεί να γίνει με οποιαδήποτε σειρά.    

Αν ένα κομμάτι του αντιπάλου στέκεται στο τετράγωνο προαγωγής, πρέπει να παρθεί.

 

4.7  Όταν, σαν μια κανονική κίνηση ή μέρος μιας κανονικής κίνησης, ένα κομμάτι έχει αφεθεί σε ένα τετράγωνο, δεν μπορεί να κινηθεί σε ένα άλλο τετράγωνο με την κίνηση αυτή. Η κίνηση θεωρείται ότι έχει  γίνει στην περίπτωση:

α.      παρσίματος, όταν το κομμάτι που πάρθηκε έχει απομακρυνθεί από την  σκακιέρα και ο παίκτης έχοντας τοποθετήσει το δικό του κομμάτι στο νέο του τετράγωνο, έχει  αφήσει από το χέρι του το κομμάτι του αυτό που έκανε το πάρσιμο.


b.      castling, when the player’s hand has released the rook on the square previously crossed by the king. When the player has released the king from his hand, the move is not yet made, but the player no longer has the right to make any move other than castling on that side, if this is legal. If castling on this side is illegal, the player must make another legal move with his king (which may include castling with the other rook). If the king has no legal move, the player is free to make any legal move.

c.       promotion, when the player’s hand has released the new piece on the square of promotion and the pawn has been removed from the board.

 

 

4.8         A player forfeits his right to claim against his opponent’s violation of Articles 4.1 – 4.7 once the player touches a piece with the intention of moving or capturing it.

 

 

4.9       If a player is unable to move the pieces, an assistant, who shall be acceptable to the

arbiter, may be provided by the player to perform this operation.

 

 

 

β.       ροκέ, όταν το χέρι του παίκτη έχει αφήσει τον πύργο στο τετράγωνο που προηγουμένως διέσχισε ο βασιλιάς. Όταν ο παίκτης έχει αφήσει τον βασιλιά από το χέρι του, η  κίνηση δεν έχει γίνεi ακόμη, αλλά ο παίκτης δεν έχει πλέον το δικαίωμα να κάνει άλλη κίνηση παρά μόνο ροκέ από την πλευρά εκείνη, αν  αυτή η κίνηση είναι κανονική. Αν το ροκέ από αυτή την πλευρά είναι αντικανονικό, ο παίκτης πρέπει να κάνει μια άλλη κανονική κίνηση με το βασιλιά του (που μπορεί να περιλαμβάνει ροκέ με τον άλλο πύργο). Αν ο βασιλιάς δεν έχει κανονική κίνηση, ο παίκτης είναι ελεύθερος να κάνει οποιαδήποτε κανονική κίνηση.γ.       προαγωγής,  όταν το χέρι του παίκτη έχει αφήσει το νέο κομμάτι στο τετράγωνο

προαγωγής και το πιόνι έχει απομακρυνθεί από την σκακιέρα.

 

4.8      Ένας παίκτης χάνει το δικαίωμα του να υποβάλλει αίτημα εναντίον του αντιπάλου για

παραβίαση των Άρθρων  4.1 – 4.7 από την στιγμή που ο παίκτης αγγίξει ένα κομμάτι με

πρόθεση να το κινήσει ή να το κόψει.

 

4.9       Αν ένας παίκτης αδυνατεί να κινεί τα κομμάτια, μπορεί ο παίκτης αυτός να διαθέτει ένα

βοηθό , που πρέπει να είναι αποδεκτός από τον διαιτητή, για να κάνει αυτή τη δουλειά.

 

 

 

Article 5: The completion of the game

 

5.1         a.       The game is won by the player who has checkmated his opponent’s king. This immediately ends the game, provided that the move producing the checkmate position was in accordance with Article 3 and Articles 4.2 – 4.7.

b.      The game is won by the player whose opponent declares he resigns. This immediately ends the game.

 

5.2         a.       The game is drawn when the player to move has no legal move and his king is not in check. The game is said to end in ‘stalemate’. This immediately ends the game, provided that the move producing the stalemate position was in accordance with Article 3 and Articles 4.2 – 4.7.

b.      The game is drawn when a position has arisen in which neither player can checkmate the opponent’s king with any series of legal moves. The game is said to end in a ‘dead position’. This immediately ends the game, provided that the move producing the position was in accordance with Article 3 and Articles 4.2 – 4.7.

c.       The game is drawn upon agreement between the two players during the game.

This immediately ends the game.

d.      The game may be drawn if an identical position is about to appear or has appeared on the chessboard at least three times (see Article 9.2).

e.       The game may be drawn if each player has made at least the last 50 moves

without the movement of any pawn and without any capture (see Article 9.3).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 5 : Η  ολοκλήρωση  της  παρτίδας

 

5.1          α.       Η παρτίδα κερδίζεται από τον παίκτη που έκανε ματ τον Βασιλιά του αντιπάλου του. Με αυτό τελειώνει αμέσως η παρτίδα, εφόσον η κίνηση με την οποία δημιουργήθηκε η θέση ματ ήταν σύμφωνη με το Άρθρο 3 και τα Άρθρα 4.2 – 4.7.

β.      Η παρτίδα κερδίζεται από τον παίκτη του οποίου ο αντίπαλος δηλώνει ότι εγκαταλείπει. Με αυτό τελειώνει αμέσως η παρτίδα.

 

5.2         α.       Η παρτίδα είναι ισόπαλη, όταν ο παίκτης που έχει την κίνηση δεν έχει καμιά  κανονική κίνηση και ο βασιλιάς του  δεν είναι σαχ (δεν απειλείται). Η παρτίδα λέμε ότι λήγει με “πατ”. Με αυτό τελειώνει αμέσως η παρτίδα, εφόσον η κίνηση με την  οποία  δημιουργήθηκε η θέση “πατ” ήταν σύμφωνη με το Άρθρο 3 και τα Άρθρα 4.2 – 4.7.

β.      Η παρτίδα είναι ισόπαλη, όταν έχει προκύψει μια θέση στην οποία κανένας από τους παίκτες δεν μπορεί να κάνει “ματ” το βασιλιά του αντιπάλου με οποιαδήποτε σειρά κανονικών κινήσεων. Η παρτίδα αυτή λέμε ότι  τελειώνει σε «νεκρή θέση». Με αυτό τελειώνει αμέσως η παρτίδα, εφόσον η κίνηση με την οποία δημιουργήθηκε η θέση ήταν σύμφωνη με το Άρθρο 3 και τα Άρθρα 4.2 – 4.7.

γ.      Η παρτίδα είναι ισόπαλη ύστερα από συμφωνία μεταξύ των δύο παικτών κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Με αυτό  τελειώνει αμέσως η  παρτίδα.

δ.       Η παρτίδα μπορεί να γίνει ισόπαλη εάν μια  ίδια ακριβώς θέση πρόκειται να εμφανισθεί ή έχει εμφανισθεί στην σκακιέρα τουλάχιστον τρεις φορές. ( βλέπε άρθρο 9.2).

ε.      Η παρτίδα μπορεί να γίνει ισόπαλη αν κάθε παίκτης έχει κάνει τουλάχιστον τις

τελευταίες 50  κινήσεις χωρίς την κίνηση οποιουδήποτε πιονιού και χωρίς οποιοδήποτε πάρσιμο

(βλέπε άρθρο 9.3)

 

 

COMPETITION RULES

Article 6: The chessclock

6.1         ‘Chessclock’ means a clock with two time displays, connected to each other in such a way that only one of them can run at one time.

‘Clock’ in the Laws of Chess means one of the two time displays.

Each time display has a ‘flag’.

‘Flag-fall’ means the expiration of the allotted time for a player.

 

6.2          a.      During the game each player, having made his move on the chessboard, shall stop his own clock and start his opponent’s clock (that is to say, he shall press his clock). This “completes” the move. A move is also completed if:

(1) the move ends the game (see Articles 5.1.a, 5.2.a, 5.2.b, 5.2.c, 9.6a, 9.6b and 9.7), or

(2) the player has made his next move, in case his previous move was not completed.

A player must be allowed to stop his clock after making his move, even after the opponent has made his next move. The time between making the move on the chessboard and pressing the clock is regarded as part of the time allotted to the player.

b.      A player must press his clock with the same hand with which he made his move. It is forbidden for a player to keep his finger on the clock or to ‘hover’ over it.

c.       The players must handle the chessclock properly. It is forbidden to press it forcibly, to pick it up, to press the clock before moving or to knock it over. Improper clock handling shall be penalised in accordance with Article 12.9.

d.      Only the player whose clock is running is allowed to adjust the pieces.

e.       If a player is unable to use the clock, an assistant, who must be acceptable to the arbiter, may be provided by the player to perform this operation. His clock shall be adjusted by the arbiter in an equitable way. This adjustment of the clock shall not apply to the clock of a player with a disability.

 

6.3         a.       When using a chessclock, each player must complete a minimum number of

moves or all moves in an allotted period of time and/or may be allocated an additional amount of time with each move. All these must be specified in advance.

b.      The time saved by a player during one period is added to his time available for the next period, where applicable.

In the time-delay mode both players receive an allotted ‘main thinking time’. Each player also receives a ‘fixed extra time’ with every move. The countdown of the main thinking time only commences after the fixed extra time has expired. Provided the player presses his clock before the expiration of the fixed extra time, the main thinking time does not change, irrespective of the proportion of the fixed extra time used.

 

 

6.4         Immediately after a flag falls, the requirements of Article 6.3 a. must be checked.

 

 

6.5         Before the start of the game the arbiter shall decide where the chessclock is placed.

 

6.6       At the time determined for the start of the game White’s clock is started.

 

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΓΩΝΩΝ

Άρθρο  6: Το  Σκακιστικό Ρολόι

6.1 “Σκακιστικό ρολόι” σημαίνει ένα ρολόι με δύο χρονόμετρα συνδεδεμένα μεταξύ τους κατά τέτοιο τρόπο, ώστε μόνο το  ένα από τα δύο να λειτουργεί κάθε φορά.

“Ρολόι” στους Κανόνες του Σκακιού λέγεται το ένα από τα  δύο  χρονόμετρα.

Κάθε χρονόμετρο έχει μία “σημαία”.

“Πτώση της σημαίας” σημαίνει τη λήξη του καθορισμένου χρόνου για έναν παίκτη.

6.2  α.    Κατά την διάρκεια της παρτίδας κάθε παίκτης, αφού έχει  κάνει την κίνησή του στη σκακιέρα, πρέπει να σταματάει το χρονόμετρό του και να ξεκινάει το χρονόμετρο του αντιπάλου του (με άλλα λόγια θα πρέπει να πατήσει το χρονόμετρο του). Αυτό «ολοκληρώνει την κίνηση. Μια κίνηση είναι επίσης ολοκληρωμένη αν:

(1) η κίνηση τελειώνει την παρτίδα. (βλέπε άρθρα 5.1.α., 5.2.α , 5.2.β, 5.2 γ. 9.6.α, 9.6.β και 9.7), ή

(2) ο παίκτης έχει κάνει την επόμενη κίνηση του, στην περίπτωση που η προηγούμενη κίνηση του δεν είχε ολοκληρωθεί.

Ένας παίκτης πρέπει να έχει την δυνατότητα  να σταματάει το χρονόμετρό του αφού έχει κάνει την κίνηση του, ακόμη και αφού ο αντίπαλος του έχει κάνει την δική του επόμενη κίνηση. Ο χρόνος μεταξύ της εκτέλεσης της κίνησης στη σκακιέρα και του πατήματος του χρονομέτρου θεωρείται  ως  μέρος του χρόνου που  διατίθεται στον παίκτη.

β.       Ο παίκτης πρέπει να πατάει το χρονόμετρο του με το ίδιο χέρι με το οποίο έκανε την κίνηση του. Απαγορεύεται ο παίκτης να κρατά το δάκτυλο πάνω στο χρονόμετρο ή να το  κινεί  πάνω  από  αυτό.

γ.       Οι παίκτες πρέπει να χειρίζονται το ρολόι σωστά. Απαγορεύεται να το πατάνε με  δύναμη, να το  σηκώνουν, να πατάνε το χρονόμετρο πριν κάνουν κίνηση ή να το  ρίχνουν κάτω. Ο μη σωστός χειρισμός του  χρονομέτρου θα τιμωρείται σύμφωνα  με το άρθρο  12.9

δ.       Μόνο ο παίκτης που δουλεύει το χρονόμετρο επιτρέπεται να διορθώσει τα κομμάτια.

ε.        Αν ένας παίκτης δεν  μπορεί να χρησιμοποιήσει το χρονόμετρο, ένας  βοηθός, που πρέπει να είναι αποδεκτός από το διαιτητή, μπορεί να  διατεθεί από τον παίκτη, για να κάνει τη δουλειά αυτή. Το χρονόμετρο του θα ρυθμισθεί από το διαιτητή με ένα δίκαιο τρόπο. Αυτή η ρύθμιση του χρονομέτρου δεν πρέπει να εφαρμοζεται στο χρονόμετρο ενός παίκτη Α.Μ.Ε.Α.

6.3        α.       Όταν χρησιμοποιείται σκακιστικό χρονόμετρο, κάθε παίκτης πρέπει να ολοκληρώσει έναν ελάχιστο αριθμό ή όλες τις κινήσεις  σε μια καθορισμένη χρονική περίοδο και/ή μπορεί να του διατίθεται ένας πρόσθετος χρόνος σε κάθε κίνηση. Όλα αυτά πρέπει να είναι καθορισμένα εκ των προτέρων.

β.      Ο χρόνος που εξοικονομεί ένας παίκτης κατά την διάρκεια μιας περιόδου προστίθεται στο διαθέσιμο χρόνο του για την επόμενη περίοδο, όπου εφαρμόζεται.

Στο σύστημα χρονικής καθυστέρησης (time delay mode) και οι δύο παίκτες παίρνουν έναν καθορισμένο “βασικό χρόνο σκέψης” («main thinking time»). Επίσης παίρνουν έναν “σταθερό πρόσθετο χρόνο” (fixed extra time») για κάθε κίνηση. Η αντίστροφη μέτρηση του βασικού χρόνου αρχίζει μόνο μετά τη λήξη του σταθερού πρόσθετου χρόνου. Εφόσον ο παίκτης πατάει  το χρονόμετρό του πριν τη λήξη του σταθερού πρόσθετου χρόνου, ο βασικός χρόνος σκέψης δεν αλλάζει, ανεξάρτητα από το μέρος του  σταθερού πρόσθετου χρόνου που  χρησιμοποιήθηκε.

 

6.4         Αμέσως μετά την πτώση μιας σημαίας, θα πρέπει να ελεγχθούν οι απαιτήσεις του άρθρου 6.3 (α).

 

6.5  Πριν από την έναρξη της  παρτίδας ο διαιτητής θα αποφασίσει πού θα τοποθετηθεί το ρολόι.

 

6.6  Στην καθορισμένη ώρα για την έναρξη της παρτίδας το χρονόμετρο του Λευκού μπαίνει σε

λειτουργία.

6.7         a.       The rules of a competition shall specify in advance a default time. Any player who arrives at the chessboard after the default time shall lose the game unless the arbiter decides otherwise.

b.      If the rules of a competition specify that the default time is not zero and if neither player is present initially, White shall lose all the time that elapses until he arrives, unless the rules of the competition specify or the arbiter decides otherwise.

 

6.8         A flag is considered to have fallen when the arbiter observes the fact or when either player has made a valid claim to that effect.

 

6.9         Except where one of Articles 5.1.a, 5.1.b, 5.2.a, 5.2.b, 5.2.c applies, if a player does not complete the prescribed number of moves in the allotted time, the game is lost by thatplayer. However, the game is drawn if the position is such that the opponent cannot checkmate the player’s king by any possible series of legal moves.

 

6.10       a.       Every indication given by the chessclock is considered to be conclusive in the absence of any evident defect. A chessclock with an evident defect shall be replaced by the arbiter, who shall use his best judgement when determining the times to be shown on the replacement chessclock.

b.      If during a game it is found that the setting of either or both clocks is incorrect, either player or the arbiter shall stop the chessclock immediately. The arbiter shall install the correct setting and adjust the times and move-counter, if necessary. He shall use his best judgement when determining the clock settings.

 

6.11       If both flags have fallen and it is impossible to establish which flag fell first then:

a.       the game shall continue if this occurs in any period of the game except the last period.

b.      the game is drawn if this occurs in the period of a game in which all remaining moves must be completed.

 

6.12       a.       If the game needs to be interrupted, the arbiter shall stop the chessclock.

b.      A player may stop the chessclock only in order to seek the arbiter’s assistance, for example when promotion has taken place and the piece required is not available.

c.       The arbiter shall decide when the game restarts.

d.      If a player stops the chessclock in order to seek the arbiter’s assistance, the arbiter shall determine whether the player had any valid reason for doing so. If the player had no valid reason for stopping the chessclock, the player shall be penalised in accordance with Article 12.9.

 

 

 

6.13       Screens, monitors, or demonstration boards showing the current position on the chessboard, the moves and the number of moves made/completed, and clocks which also show the number of moves, are allowed in the playing hall. However, the player may not make a claim relying only on information shown in this manner.

 

 

 

 

 

 

6.7. α.   Η προκήρυξη μιας διοργάνωσης  πρέπει να ορίζει εξ αρχής ένα επιτρεπτό χρόνο

καθυστερημένης άφιξης μετά από τον επίσημα ορισμένο χρόνο έναρξης των αγώνων.

Οποιοσδήποτε παίκτης παρουσιαστεί στη σκακιέρα  μετά τον επιτρεπτό χρόνο καθυστερημένης

άφιξης θα χάνει την παρτίδα εκτός αν ο διαιτητής πάρει διαφορετική  απόφαση.

β.  Αν η προκήρυξη μιας διοργάνωσης ορίζει ότι ο επιτρεπτός χρόνος καθυστέρησης δεν

είναι μηδέν (0) λεπτά και αν κανείς παίκτης δεν παρουσιαστεί στην έναρξη, ο Λευκός θα χάσει

όλο τον χρόνο  που  θα περάσει μέχρι  να  αφιχθεί, εκτός αν η προκήρυξη της διοργάνωσης

ορίζει ή αν ο διαιτητής αποφασίσει διαφορετικά.

 

6.8  Μια σημαία θεωρείται ότι έχει πέσει όταν ο διαιτητής διαπιστώσει το γεγονός ή όταν

ένας από τους δύο παίκτες υποβάλλει ένα έγκυρο αίτημα για το γεγονός αυτό.

 

6.9  Με εξαίρεση τις περιπτώσεις όπου εφαρμόζεται ένα από τα άρθρα 5.1.α, 5.1.β ,5.2 α, 5.2.β,

5.2 .γ, αν ένας παίκτης δε  συμπληρώσει τον καθορισμένο αριθμό κινήσεων στον καθορισθέντα

χρόνο, ο παίκτης χάνει την παρτίδα.  Ωστόσο, η παρτίδα είναι ισόπαλη, αν η θέση είναι τέτοια,

ώστε ο αντίπαλός να μη μπορεί να κάνει “ματ” τον βασιλιά του παίκτη, με οποιαδήποτε δυνατή

σειρά κανονικών κινήσεων.

 

6.10 α.  Κάθε ένδειξη του σκακιστικού ρολογιού  θεωρείται ότι είναι οριστική εφόσον δεν
υπάρχει εμφανής βλάβη. Ένα σκακιστικό ρολόι με εμφανή βλάβη, πρέπει να αντικαθίσταται από
τον διαιτητή, ο οποίος  θα χρησιμοποιεί την καλύτερή κρίση του για να καθορίζει τους χρόνους
που πρέπει να  φαίνονται  στο  νέο ρολόι.

β.   Αν κατά την διάρκεια μιας παρτίδας βρεθεί ότι η ρύθμιση ενός ή και των δύο

χρονομέτρων του σκακιστικού ρολογιού είναι λανθασμένες, οποιοσδήποτε από τους παίκτες ή ο διαιτητής πρέπει να σταματούν αμέσως το σκακιστικό ρολόι. Ο διαιτητής πρέπει να βάλει τις σωστές ρυθμίσεις και να διορθώσει τους χρόνους και τον μετρητή κινήσεων, αν αυτό είναι αναγκαίο. Πρέπει να χρησιμοποιήσει την καλύτερη του κρίση για να καθορίσει τις ρυθμίσεις (ενδείξεις) των χρονομέτρων.

 

6.11  Αν και οι δύο σημαίες έχουν πέσει και είναι αδύνατο να προσδιορίσουμε ποια σημαία έπεσε πρώτη τότε:

α.    η παρτίδα πρέπει να συνεχίζεται αν το γεγονός αυτό συμβεί σε οποιαδήποτε περίοδο της παρτίδας  εκτός από την τελευταία.

β.    η παρτίδα είναι ισόπαλη αν το γεγονός αυτό συμβεί στην περίοδο της παρτίδας, στην

οποία όλες οι υπόλοιπες κινήσεις πρέπει να ολοκληρωθούν.

 

6.12       α.      Αν η παρτίδα χρειάζεται να διακοπεί, ο διαιτητής πρέπει να σταματήσει το ρολόι.

β.      Ένας παίκτης μπορεί να σταματήσει το ρολόι  για να ζητήσει την βοήθεια του διαιτητή, π.χ όταν έχει γίνει προαγωγή και δεν είναι διαθέσιμο το απαιτούμενο κομμάτι.

γ.       Ο  διαιτητής πρέπει να αποφασίσει πότε θα ξαναρχίσει η παρτίδα.

δ.       Αν ένας παίκτης σταματήσει το ρολόι για να ζητήσει τη βοήθεια του διαιτητή, ο

διαιτητής πρέπει να  αποφασίσει αν ο παίκτης είχε βάσιμο λόγο για την ενέργειά του αυτή.

Αν ο παίκτης δεν είχε βάσιμο λόγο για να σταματήσει το ρολόι, ο παίκτης πρέπει να τιμωρείται

σύμφωνα με το  άρθρο 12.9.

 

6.13       Στην αίθουσα αγώνων επιτρέπονται οθόνες, «μόνιτορς» ή πίνακες αναπαράστασης που δείχνουν την τρέχουσα θέση στη σκακιέρα, τις κινήσεις και των αριθμό των κινήσεων που έγιναν/ολοκληρώθηκαν, καθώς και χρονόμετρα που επίσης δείχνουν τον αριθμό των κινήσεων. Όμως, ο παίκτης δεν μπορεί να υποβάλλει ένα αίτημα βασισμένο αποκλειστικά σε πληροφόρηση που παρουσιάζεται με τον τρόπο  αυτό.

 

Article 7: Irregularities

 

7.1         If an irregularity occurs and the pieces have to be restored to a previous position, the arbiter shall use his best judgement to determine the times to be shown on the chessclock. This includes the right not to change the clock times. He shall also, if necessary, adjust the clock’s move-counter.

 

 

7.2         a.       If during a game it is found that the initial position of the pieces was incorrect, the game shall be cancelled and a new game shall be played.

b.      If during a game it is found that the chessboard has been placed contrary to Article 2.1, the game shall continue but the position reached must be transferred to a correctly placed chessboard.

 

7.3         If a game has begun with colours reversed then it shall continue, unless the arbiter rules otherwise.

 

7.4         If a player displaces one or more pieces, he shall re-establish the correct position in his own time. If necessary, either the player or his opponent shall stop the chessclock and ask for the arbiter’s assistance. The arbiter may penalise the player who displaced the pieces.

 

7.5         a.       If during a game it is found that an illegal move has been completed, the position immediately before the irregularity shall be reinstated. If the position immediately before the irregularity cannot be determined, the game shall continue from the last identifiable position prior to the irregularity. Articles 4.3 and 4.7 apply to the move replacing the illegal move. The game shall then continue from this reinstated position.

If the player has moved a pawn to the furthest distant rank, pressed the clock, but not replaced the pawn with a new piece, the move is illegal. The pawn shall be replaced by a queen of the same colour as the pawn.

b.      After the action taken under Article 7.5.a, for the first completed illegal move by a player the arbiter shall give two minutes extra time to his opponent; for the second completed illegal move by the same player the arbiter shall declare the game lost by this player. However, the game is drawn if the position is such that the opponent cannot checkmate the player’s king by any possible series of legal moves.

 

7.6       If, during a game, it is found that any piece has been displaced from its correct square the position before the irregularity shall be reinstated. If the position immediately before the irregularity cannot be determined, the game shall continue from the last identifiable position prior to the irregularity. The game shall then continue from this reinstated position.


 

Άρθρο 7: Αντικανονικότητες

 

7.1  Αν συμβεί κάποια αντικανονικότητα και τα κομμάτια πρέπει να ξανατοποθετηθούν σε μια

προηγούμενη θέση, ο διαιτητής πρέπει να χρησιμοποιήσει την καλύτερη κρίση του, για να

καθορίσει τους χρόνους που θα εμφανιστούν στο ρολόι. Αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμα να μην

αλλάξει τους χρόνους στα χρονόμετρα. Πρέπει να διορθώσει επίσης, αν είναι απαραίτητο, και το

μετρητή κινήσεων των χρονομέτρων.

 

7.2         α.      Αν κατά τη διάρκεια μιας παρτίδας διαπιστωθεί ότι η αρχική τοποθέτηση των κομματιών ήταν εσφαλμένη, η παρτίδα  πρέπει να  ακυρώνεται  και να παίζεται  καινούρια.

β.      Αν κατά τη διάρκεια μιας παρτίδας διαπιστωθεί ότι η σκακιέρα είχε τοποθετηθεί

σε αντίθεση με το άρθρο 2.1, η παρτίδα θα συνεχισθεί αλλά η θέση που έχει προκύψει μέχρι την

στιγμή εκείνη, πρέπει να μεταφερθεί σε μια σκακιέρα σωστά τοποθετημένη.

 

7.3 Αν μια παρτίδα άρχισε με αντίθετα χρώματα τότε η παρτίδα πρέπει να συνεχίζεται, εκτός αν ο διαιτητής αποφασίσει  διαφορετικά.

 

7.4 Αν ένας παίκτης μετατοπίσει ένα ή περισσότερα κομμάτια, πρέπει να αποκαταστήσει την σωστή θέση στο δικό του χρόνο. Αν είναι απαραίτητο, ο παίκτης ή ο αντίπαλος του πρέπει να σταματήσει το ρολόι και να ζητήσει τη βοήθεια του διαιτητή. Ο  διαιτητής μπορεί να τιμωρήσει τον παίκτη που μετατόπισε  τα κομμάτια.

 

7.5         α.      Αν κατά τη διάρκεια μιας παρτίδας διαπιστωθεί ότι μια αντικανονική κίνηση έχει ολοκληρωθεί,  πρέπει να αποκαθίσταται η θέση αμέσως πριν την αντικανονικότητα. Αν η θέση αμέσως πριν την αντικανονικότητα δεν μπορεί να προσδιοριστεί, η παρτίδα πρέπει να  συνεχίζεται από την τελευταία αναγνωρίσιμη θέση πριν την αντικανονικότητα. Τα άρθρα 4.3 και 4.7 εφαρμόζονται για την  κίνηση που αντικαθιστά την αντικανονική κίνηση. Η παρτίδα πρέπει να συνεχίζεται από την θέση που  αποκαταστάθηκε.
Αν ο παίκτης έχει κινήσει ένα πιόνι στην πιο απομακρυσμένη (τελευταία) οριζόντιο, πάτησε το χρονόμετρο , αλλά δεν έχει αντικαταστήσει το πιόνι με ένα νέο κομμάτι, η κίνησε είναι αντικανονική. Το πιόνι πρέπει να αντικατασταθεί με μια βασίλισσα ίδιου χρώματος με το  πιόνι.

β.    Μετά τις ενέργειες που έγιναν σύμφωνα με το άρθρο 7.5 α., για την πρώτη

ολοκληρωμένη αντικανονική κίνηση από ένα παίκτη, ο διαιτητής πρέπει να δίνει δύο λεπτά πρόσθετο χρόνο στον αντίπαλό του. Για τη δεύτερη ολοκληρωμένη αντικανονική  κίνηση από τον ίδιο παίκτη, ο διαιτητής πρέπει να κηρύσσει την παρτίδα χαμένη για τον παίκτη αυτό. Όμως, η παρτίδα θα είναι ισόπαλη αν η θέση είναι τέτοια που ο αντίπαλος δεν μπορεί να κάνει ”ματ” τον βασιλιά του παίκτη με οποιαδήποτε δυνατή σειρά κανονικών κινήσεων.

 

7.6         Αν κατά την διάρκεια μιας παρτίδας βρεθεί ότι οποιοδήποτε κομμάτι  έχει μετατοπισθεί από το σωστό τετράγωνο, πρέπει να αποκαθίσταται η θέση πριν την αντικανονικότητα. Αν η θέση αμέσως πριν την αντικανονικότητα δεν μπορεί να προσδιοριστεί, η παρτίδα πρέπει να συνεχίζεται από την τελευταία αναγνωρίσιμη θέση πριν την αντικανονικότητα. Κατόπιν η παρτίδα θα συνεχίζεται από τη αυτή την αποκατασταθείσα θέση.

 


 

Article 8: The recording of the moves

 

8.1         a.       In the course of play each player is required to record his own moves and those of his opponent in the correct manner, move after move, as clearly and legibly as possible, in the algebraic notation (Appendix C), on the ‘scoresheet’ prescribed for the competition. It is forbidden to write the moves in advance, unless the player is claiming a draw according to Article 9.2, or 9.3 or adjourning a game according to Appendix E.1 a.

b.      The scoresheet shall be used only for recording the moves, the times of the clocks, offers of a draw, matters relating to a claim and other relevant data.

c.       A player may reply to his opponent’s move before recording it, if he so wishes. He must record his previous move before making another.

d.       Both players must record the offer of a draw on the scoresheet with a symbol (=).

e.       If a player is unable to keep score, an assistant, who must be acceptable to the arbiter, may be provided by the player to write the moves. His clock shall be adjusted by the arbiter in an equitable way. This adjustment of the clock shall not apply to a player with a disability.

 

8.2         The scoresheet shall be visible to the arbiter throughout the game.

 

8.3         The scoresheets are the property of the organiser of the competition.

 

8.4         If a player has less than five minutes left on his clock at some stage in a period and does not have additional time of 30 seconds or more added with each move, then for the remainder of the period he is not obliged to meet the requirements of Article 8.1.

 

8.5         a.       If neither player keeps score under Article 8.4, the arbiter or an assistant should try to be present and keep score. In this case, immediately after a flag has fallen the arbiter shall stop the chessclock. Then both players shall update their scoresheets, using the arbiter’s or the opponent’s scoresheet.

b.      If only one player has not kept score under Article 8.4, he must, as soon as either flag has fallen, update his scoresheet completely before moving a piece on the chessboard. Provided it is that player’s move, he may use his opponent’s scoresheet, but must return it before making a move.

c.       If no complete scoresheet is available, the players must reconstruct the game on a second chessboard under the control of the arbiter or an assistant. He shall first record the actual game position, clock times, whose clock was running and the number of moves made/completed, if this information is available, before reconstruction takes place.

8.6         If the scoresheets cannot be brought up to date showing that a player has overstepped the allotted time, the next move made shall be considered as the first of the following time period, unless there is evidence that more moves have been made or completed.

8.7         At the conclusion of the game both players shall sign both scoresheets, indicating the result of the game. Even if incorrect, this result shall stand, unless the arbiter decides otherwise.


 

Άρθρο 8:  Η  καταγραφή των κινήσεων

8.1         α.       Κατά τη διάρκεια της παρτίδας κάθε παίκτης είναι υποχρεωμένος να καταγράφει τις δικές του κινήσεις και αυτές του αντιπάλου του με το σωστό τρόπο, κίνηση προς κίνηση, όσο πιο καθαρά και ευανάγνωστα είναι δυνατό, με την αλγεβρική γραφή (βλέπε Παράρτημα Γ), στο καθορισμένο για τη διοργάνωση  παρτιδόφυλλο. Απαγορεύεται να καταγράφει τις κινήσεις «εκ των προτέρων» (δηλαδή πριν τις παίξει), εκτός εάν ο παίκτης πρόκειται να υποβάλλει αίτημα ισοπαλίας σύμφωνα με τα άρθρα 9.2 ή 9.3. ή όταν διακόπτει την παρτίδα σύμφωνα με το  Παράρτημα  Ε.1.α .

β.       Το παρτιδόφυλλο πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για την καταγραφή των
κινήσεων, του χρόνου των χρονομέτρων, των προτάσεων ισοπαλίας, θεμάτων που σχετίζονται με ένα αίτημα και άλλων σχετικών στοιχείων.

γ.     Ένας παίκτης μπορεί να απαντήσει στην κίνηση του αντιπάλου του πριν την καταγράψει, αν το θέλει. Πρέπει να καταγράψει την προηγούμενη κίνησή του, πριν παίξει άλλη.

δ.      Και οι δύο οι παίκτες πρέπει να καταγράφουν την πρόταση ισοπαλίας στο παρτιδόφυλλο με ένα σύμβολο (=).

ε.    Αν ένας παίκτης, δεν είναι σε θέση να συμπληρώνει το παρτιδόφυλλο, ένας βοηθός,

που πρέπει να είναι αποδεκτός από το διαιτητή, μπορεί να διατεθεί από τον παίκτη, για να

γράφει τις κινήσεις. Το χρονόμετρο του  θα ρυθμιστεί από το  διαιτητή  με ένα  δίκαιο τρόπο.

Αυτή η ρύθμιση του χρονομέτρου δεν θα εφαρμόζεται σε παίκτη Α.Μ.Ε.Α.

8.2      Το παρτιδόφυλλο πρέπει να είναι ορατό στο διαιτητή καθ’ όλη τη  διάρκεια της παρτίδας.

8.3      Τα παρτιδόφυλλα ανήκουν στους διοργανωτές των αγώνων.

8.4       Αν ένας παίκτης έχει λιγότερα από πέντε λεπτά στο χρονόμετρό του σε κάποιο στάδιο σε

μια περίοδο, και δεν έχει  πρόσθετο χρόνο 30 δευτερολέπτων ή περισσότερων προστιθέμενο για

κάθε του κίνηση, τότε για το υπόλοιπο της περιόδου, δεν είναι υποχρεωμένος να συμμορφώνεται

στις απαιτήσεις του άρθρου 8.1.

8.5          α.      Αν κανένας από τους δύο παίκτες δεν ενημερώνει το παρτιδόφυλλο σύμφωνα με το άρθρο 8.4, ο  διαιτητής ή ένας βοηθός του πρέπει να προσπαθεί να είναι παρών και να σημειώνει τις κινήσεις. Στην  περίπτωση αυτή, αμέσως μετά την πτώση μιας σημαίας,  ο διαιτητής πρέπει να σταματήσει  το ρολόι. Στη συνέχεια και οι δύο παίκτες θα ενημερώνουν τα παρτιδόφυλλα τους, χρησιμοποιώντας το παρτιδόφυλλο του διαιτητή ή του αντιπάλου τους.

β.      Αν μόνο ένας παίκτης δεν έχει ενημερωμένο το παρτιδόφυλλο του σύμφωνα με το άρθρο 8.4., πρέπει αμέσως μετά την πτώση οποιασδήποτε σημαίας να ενημερώσει πλήρως το παρτιδόφυλλό του πριν κινήσει ένα κομμάτι στη σκακιέρα. Εφόσον αυτός ο παίκτης έχει την κίνηση, μπορεί να χρησιμοποιήσει το παρτιδόφυλλο του αντιπάλου του, αλλά πρέπει να το επιστρέψει πριν κάνει μια κίνηση.

               γ.  Αν δεν είναι διαθέσιμο συμπληρωμένο παρτιδόφυλλο, οι παίκτες πρέπει να

αναπαραστήσουν την παρτίδα σε  μια άλλη  σκακιέρα με την επίβλεψη του διαιτητή ή ενός

βοηθού. Αυτός θα πρέπει πρώτα να καταγράψει την πραγματική θέση, τους χρόνους των

χρονομέτρων, ποιού το χρονόμετρο έτρεχε και τον αριθμό των κινήσεων που

έγιναν/ολοκληρώθηκαν, αν αυτή η πληροφόρηση είναι διαθέσιμη, πριν γίνει η αναπαράσταση.

8.6      Αν τα παρτιδόφυλλα δεν είναι δυνατόν να ενημερωθούν αποδεικνύοντας ότι ένας παίκτης

έχει ξεπεράσει το όριο του διατιθέμενου χρόνου σκέψης, η επόμενη κίνηση που θα γίνει θα

θεωρείται ως η πρώτη κίνηση της επόμενης χρονικής  περιόδου, εκτός αν υπάρχει απόδειξη ότι

έχουν γίνει ή ολοκληρωθεί περισσότερες κινήσεις.

8.7  Με τη λήξη της παρτίδας και οι δύο παίκτες πρέπει να υπογράψουν και τα δύο

παρτιδόφυλλα, σημειώνοντας το αποτέλεσμα της παρτίδας. Ακόμη και αν γραφθεί λάθος, το

αποτέλεσμα αυτό θα παραμένει, εκτός εάν ο διαιτητής αποφασίσει  διαφορετικά.

 


 

Article 9: The drawn game

 

9.1         a.       The rules of a competition may specify that players cannot agree to a draw, whether in less than a specified number of moves or at all, without the consent of the arbiter.

b.      However, if the rules of a competition allow a draw agreement the following shall apply:

           (1)      A player wishing to offer a draw shall do so after having made a move on the chessboard and before pressing his clock. An offer at any other time during play is still valid but Article 11.5 must be considered. No conditions can be attached to the offer. In both cases the offer cannot be withdrawn and remains valid until the opponent accepts it, rejects it orally, rejects it by touching a piece with the intention of moving or capturing it, or the game is concluded in some other way.

(2)     The offer of a draw shall be noted by each player on his scoresheet with

                                  the symbol (=).

 (3)    A claim of a draw under Article 9.2 or 9.3 shall be considered to be an offer of a draw.

 

9.2         The game is drawn, upon a correct claim by a player having the move, when the same position for at least the third time (not necessarily by a repetition of moves):

a.       is about to appear, if he first writes his move, which cannot be changed, on his scoresheet and declares to the arbiter his intention to make this move, or

b.      has just appeared, and the player claiming the draw has the move.

Positions are considered the same if and only if the same player has the move, pieces of the same kind and colour occupy the same squares and the possible moves of all the pieces of both players are the same. Thus positions are not the same if:

(1)     at the start of the sequence a pawn could have been captured en passant.

(2)     a king or rook had castling rights, but forfeited these after moving. The castling rights are lost only after the king or rook is moved.

 

9.3         The game is drawn, upon a correct claim by a player having the move, if:

a.       he writes his move, which cannot be changed, on his scoresheet and declares to the arbiter his intention to make this move which will result in the last 50 moves by each player having been made without the movement of any pawn and without any capture, or

b.      the last 50 moves by each player have been completed without the movement of any pawn and without any capture.

 

9.4         If the player touches a piece as in Article 4.3, he loses the right to claim a draw under Article 9.2 or 9.3 on that move.

 

9.5         If a player claims a draw under Article 9.2 or 9.3, he or the arbiter shall stop the chessclock (see Article 6.12a or 6.12b). He is not allowed to withdraw his claim.

a.       If the claim is found to be correct, the game is immediately drawn.

b.      If the claim is found to be incorrect, the arbiter shall add two minutes to the opponent’s remaining thinking time. Then the game shall continue. If the claim was based on an intended move, this move must be made in accordance with Articles 3 and 4.

 

 

Άρθρο 9:  Η ισόπαλη παρτίδα

 

9.1      α.    Η προκήρυξη μιας διοργάνωσης μπορεί να ορίζει ότι οι παίκτες δεν μπορούν να συμφωνούν ισοπαλία, είτε σε λιγότερες από ένα καθορισμένο αριθμό  κινήσεων, είτε και καθόλου, χωρίς την συγκατάθεση του διαιτητή.

              β.       Όμως, αν η  προκήρυξη μιας διοργάνωσης επιτρέπει συμφωνία ισοπαλίας, θα

                         ισχύουν τα παρακάτω :

(1)     Ένας παίκτης που θέλει να προτείνει ισοπαλία, μπορεί να το κάνει αφού

         πρώτα κάνει μια κίνηση στη σκακιέρα και πριν πατήσει το χρονόμετρό του. Μία πρόταση ισοπαλίας σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή κατά τη διάρκεια της παρτίδας ισχύει, αλλά πρέπει να ληφθεί υπόψη το άρθρο 11.5. Δεν επιτρέπονται όροι στην πρόταση ισοπαλίας. Και στις δύο περιπτώσεις η πρόταση ισοπαλίας δεν μπορεί να αποσυρθεί και παραμένει σε ισχύ μέχρις ότου ο αντίπαλος την αποδεχθεί, την απορρίψει προφορικά, την απορρίψει αγγίζοντας ένα κομμάτι με πρόθεση να  το κινήσει ή να το πάρει, ή η παρτίδα τελειώσει με κάποιο άλλο τρόπο.

                      (2)    Η πρόταση ισοπαλίας πρέπει να σημειώνεται από κάθε παίκτη στο

                                 παρτιδόφυλλό του με ένα σύμβολο (=).

          (3)    Ένα αίτημα για ισοπαλία σύμφωνα με τα άρθρα 9.2 ή 9.3 πρέπει να

θεωρείται ως πρόταση ισοπαλίας.

9.2      Η παρτίδα είναι ισόπαλη μετά από ένα σωστό αίτημα ενός παίκτη που έχει την κίνηση, όταν η ίδια θέση, για τρίτη τουλάχιστον φορά (όχι απαραίτητα από επανάληψη κινήσεων):

α. πρόκειται να εμφανισθεί, αν πρώτα καταγράψει την κίνησή του,  ή οποία δεν μπορεί να

αλλάξει, στο παρτιδόφυλλο του και δηλώσει στον  διαιτητή την πρόθεση του να κάνει αυτή τη κίνηση,  ή

β. έχει μόλις εμφανισθεί, και  ο παίκτης  που υποβάλλει το αίτημα για ισοπαλία έχει την κίνηση.

Οι θέσεις θεωρούνται ίδιες, αν και μόνο αν ο ίδιος παίκτης έχει την κίνηση, κομμάτια του ιδίου

είδους και χρώματος κατέχουν τα ίδια τετράγωνα, και οι δυνατές κινήσεις όλων των κομματιών

και των δύο παικτών είναι οι ίδιες. Άρα, οι θέσεις δεν είναι οι ίδιες αν:

(1) στην αρχή της σειράς (της τριπλής επανάληψης) ένα πιόνι μπορούσε να παρθεί “αν πασάν ”

( en passant).

(2) ένας Βασιλιάς η ένας Πύργος είχαν το δικαίωμα του ροκέ, αλλά το έχασαν αφού κινήθηκαν. Το δικαίωμα για ροκέ χάνεται μόνο αν κινηθεί ο βασιλιάς ή ο πύργος.

9.3    Η παρτίδα είναι ισόπαλη μετά από  ένα σωστό αίτημα από παίκτη που έχει την κίνηση, αν :

α.      γράψει την κίνηση του, η οποία δεν μπορεί να αλλάξει, στο παρτιδόφυλλό του, και

δηλώσει στον διαιτητή την πρόθεσή του να κάνει αυτή την κίνηση, που θα έχει ως  αποτέλεσμα, στις τελευταίες 50 κινήσεις που θα έχουν γίνει από κάθε παίκτη να μην έχει γίνει κίνηση πιονιού και οποιοδήποτε πάρσιμο, ή

β.       οι τελευταίες 50 κινήσεις από κάθε παίκτη ολοκληρώθηκαν χωρίς την κίνηση οποιουδήποτε πιονιού και χωρίς οποιοδήποτε  πάρσιμο.

9.4         Αν ο παίκτης αγγίξει ένα κομμάτι όπως στο άρθρο 4.3, χάνει το δικαίωμα να ζητήσει

ισοπαλία σύμφωνα με τα  άρθρα 9.2  ή  9.3 στην κίνηση  αυτή.

9.5      Αν ένας παίκτης ζητήσει ισοπαλία σύμφωνα με τα άρθρα 9.2 ή 9.3 , αυτός ή ο διαιτητής

πρέπει να σταματήσει το ρολόι (Δείτε τα άρθρα 6.12.α ή 6.12.β). Δεν επιτρέπεται να

αποσύρει την πρότασή του.

α.      Αν το αίτημα αποδειχθεί  σωστό, η παρτίδα  κηρύσσεται  αμέσως  ισόπαλη.

β.     Αν το αίτημα αποδειχθεί εσφαλμένο, ο διαιτητής πρέπει να προσθέσει δύο (2) λεπτά   στον εναπομένοντα χρόνο σκέψηςτου αντιπάλου. Κατόπιν η παρτίδα θα συνεχισθεί. Αν το αίτημα βασιζόταν σε μια κίνηση που επρόκειτο να παιχθεί , η κίνηση αυτή πρέπει να γίνει σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4.

9.6       If one or both of the following occur(s) then the game is drawn:

a.         the same position has appeared, as in 9.2b, for at least five consecutive alternate moves by each player.

b.         any consecutive series of 75 moves have been completed by each player without the movement of any pawn and without any capture. If the last move resulted in checkmate, that shall take precedence.

 

9.7         The game is drawn when a position is reached from which a checkmate cannot occur by any possible series of legal moves. This immediately ends the game, provided that the move producing this position was in accordance with Article 3 and Articles 4.2 – 4.7.

 

 

9.6      Αν συμβεί το ένα ή και τα δύο από τα παρακάτω  τότε η παρτίδα είναι ισόπαλη:

α.         Έχει εμφανισθεί η ίδια θέση, όπως στο 9.2.β, για τουλάχιστον πέντε συνεχείς εναλλασσόμενες κινήσεις από κάθε παίκτη.

β.         οποιαδήποτε συνεχής σειρά 75 κινήσεων έχει ολοκληρωθεί από κάθε παίκτη χωρίς την κίνηση οποιουδήποτε πιονιού και χωρίς οποιοδήποτε πάρσιμο. Αν η τελευταία κίνηση κατέληξε σε ματ , αυτό θα έχει προτεραιότητα.

 

9.7 Η παρτίδα είναι ισόπαλη, όταν προκύπτει μια θέση στην οποία δεν μπορεί να γίνει ματ με

οποιαδήποτε σειρά  κανονικών κινήσεων. Με αυτό τελειώνει αμέσως η παρτίδα, εφόσον η

κίνηση με την οποία  δημιουργήθηκε  αυτή η  θέση ήταν σύμφωνα με το Άρθρο 3 και τα Άρθρα

4.2 – 4.7.

 

 

Article 10: Points

 

10.1       Unless the rules of a competition specify otherwise, a player who wins his game, or wins by forfeit, scores one point (1), a player who loses his game, or forfeits, scores no points (0), and a player who draws his game scores a half point (½).

 

 

 

Άρθρο 10:  Βαθμοί

 

10.1      Εάν η προκήρυξη της διοργάνωσης δεν ορίζει διαφορετικά, ο παίκτης που κερδίζει την

παρτίδα του ή κερδίζει χωρίς αγώνα, παίρνει έναν βαθμό (1), ο παίκτης που χάνει την

παρτίδα του ή χάνει χωρίς αγώνα, δεν παίρνει βαθμό  (0)  και  ο  παίκτης που κάνει

ισοπαλία παίρνει μισό βαθμό (1/2).

Article 11: The conduct of the players

 

11.1       The players shall take no action that will bring the game of chess into disrepute.

 

11.2       The ‘playing venue’ is defined as the ‘playing area’, rest rooms, toilets, refreshment area, area set aside for smoking and other places as designated by the arbiter.

The playing area is defined as the place where the games of a competition are played.

Only with the permission of the arbiter can

 1. a player leave the playing venue.
 2. the player having the move be allowed to leave the playing area.
 3. A person who is neither a player nor arbiter be allowed access to the playing area.

 

11.3       a.       During play the players are forbidden to use any notes, sources of information or advice, or analyse any game on another chessboard.

b.      During play, a player is forbidden to have a mobile phone and/or other electronic means of communication in the playing venue. If it is evident that a player brought such a device into the playing venue, he shall lose the game. The opponent shall win.

The rules of a competition may specify a different, less severe, penalty.

The arbiter may require the player to allow his clothes, bags or other items to be inspected, in private. The arbiter or a person authorised by the arbiter shall inspect the player and shall be of the same gender as the player. If a player refuses to cooperate with these obligations, the arbiter shall take measures in accordance with Article 12.9.

c.       Smoking is permitted only in the section of the venue designated by the arbiter.

 

11.4       Players who have finished their games shall be considered to be spectators.

 

11.5       It is forbidden to distract or annoy the opponent in any manner whatsoever. This includes unreasonable claims, unreasonable offers of a draw or the introduction of a source of noise into the playing area.

 

11.6       Infraction of any part of Articles 11.1 – 11.5 shall lead to penalties in accordance with Article 12.9.

 

11.7       Persistent refusal by a player to comply with the Laws of Chess shall be penalised by loss of the game. The arbiter shall decide the score of the opponent.

 

11.8       If both players are found guilty according to Article 11.7, the game shall be declared lost by both players.

 

11.9       A player shall have the right to request from the arbiter an explanation of particular points in the Laws of Chess.

 

11.10     Unless the rules of the competition specify otherwise, a player may appeal against any decision of the arbiter, even if the player has signed the scoresheet (see Article 8.7).

 

 

 

 

 

 

Άρθρο 11:  Η συμπεριφορά των παικτών

 

11.1       Οι παίκτες δεν πρέπει να κάνουν ενέργειες που δυσφημούν το Σκάκι.

 

11.2        Ως εγκαταστάσεις αγώνων οριοθετούνται η αίθουσα αγώνων, οι χώροι ανάπαυσης, οι

τουαλέτες, το αναψυκτήριο, το καπνιστήριο και άλλοι χώροι που καθορίζονται  από τον

διαιτητή.

Αίθουσα αγώνων είναι ο χώρος  όπου παίζονται οι παρτίδες μιας διοργάνωσης.

Μόνο με την άδεια του διαιτητή μπορεί

α.      κάποιος παίκτης να βγει από τις εγκαταστάσεις των αγώνων

β.      να επιτραπεί στον παίκτη που έχει την κίνηση να βγει από την αίθουσα αγώνων.

γ.       να επιτραπεί σε άτομο που δεν είναι ούτε παίκτης ούτε διαιτητής να έχει

πρόσβαση (να μπει) στην αίθουσα αγώνων.

 

11.3      α.   Κατά τη διάρκεια της παρτίδας οι παίκτες απαγορεύεται να χρησιμοποιούν

οποιεσδήποτε σημειώσεις, πηγές πληροφόρησης ή συμβουλές ή να αναλύουν οποιαδήποτε

παρτίδα σε άλλη σκακιέρα.

β.   Κατά τη διάρκεια της παρτίδας απαγορεύεται στον παίκτη να φέρνει στις εγκαταστάσεις αγώνων κινητό τηλέφωνο και/ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας. Αν είναι προφανές ότι ένας παίκτης έφερε μια τέτοια συσκευή στις εγκαταστάσεις αγώνων, θα χάνει την παρτίδα. Ο αντίπαλος του θα κερδίζει.

Η προκήρυξη των αγώνων μπορεί να ορίζει μια διαφορετική, λιγότερο αυστηρή ποινή.

Ο διαιτητής μπορεί να ζητήσει από τον παίκτη να επιτρέψει να έλεγχο στα ρούχα του, τις τσάντες του ή άλλα αντικείμενα του, κατ’ ιδίαν. Ο διαιτητής ή κάποιο εξουσιοδοτημένο από τον διαιτητή άτομο θα κάνει έλεγχο στον παίκτη και πρέπει να είναι του ίδιου φύλλου με τον παίκτη. Αν ένας παίκτης αρνείται να συμμορφωθεί με αυτές τις υποχρεώσεις, ο διαιτητής θα πάρει μέτρα σύμφωνα με το Άρθρο 12.9.

γ.     Το κάπνισμα επιτρέπεται μόνο στην περιοχή των εγκαταστάσεων των αγώνων που

έχει ορισθεί από τον διαιτητή.

 

11.4       Οι παίκτες που έχουν τελειώσει τις παρτίδες τους πρέπει να θεωρούνται ότι είναι θεατές.

11.5    Απαγορεύεται να αποσπούμε την προσοχή ή να ενοχλούμε τον αντίπαλο, με

οποιονδήποτε τρόπο. Αυτό συμπεριλαμβάνει αδικαιολόγητα αιτήματα, αδικαιολόγητες

προτάσεις ισοπαλίας ή την εισαγωγή μίας πηγής θορύβου στον χώρο των αγώνων.

 

11.6       Παράβαση οιουδήποτε σημείου των άρθρων 11.1 έως 11.5 θα επισύρει ποινές σύμφωνα

με το άρθρο 12.9.

 

11.7     Η επίμονη άρνηση ενός παίκτη  να συμμορφώνεται  με τους Κανόνες του Σκακιού θα

τιμωρείται με απώλεια   της παρτίδας. Ο διαιτητής θα αποφασίζει για την  βαθμολογία του

αντιπάλου.

 

11.8      Αν και οι δύο παίκτες βρεθούν ένοχοι σύμφωνα με το άρθρο 11.7, η παρτίδα θα

κηρύσσεται χαμένη και για τους δύο παίκτες.

 

11.9      Ένας παίκτης θα έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τον διαιτητή μια εξήγηση

συγκεκριμένων σημείων των Κανόνων του Σκακιού.

 

11.10     Εκτός από την περίπτωση που η προκήρυξη των αγώνων ορίζει διαφορετικά, ο παίκτης

μπορεί να κάνει ένσταση κατά οποιασδήποτε απόφασης του διαιτητή, ακόμη και αν ο παίκτης

έχει υπογράψει το παρτιδόφυλλο (δείτε το Άρθρο 8.7).

Article 12: The role of the Arbiter (see Preface)

 

12.1       The arbiter shall see that the Laws of Chess are strictly observed.

 

12.2       The arbiter shall

a)    ensure fair play.

b)     act in the best interest of the competition.

c)     ensure that a good playing environment is maintained.

d)     ensure that the players are not disturbed.

e)     supervise the progress of the competition.

f)      take special measures in the interests of disabled players and those who need medical attention.

 

12.3       The arbiter shall observe the games, especially when the players are short of time, enforce decisions he has made, and impose penalties on players where appropriate.

 

12.4       The arbiter may appoint assistants to observe games, for example when several players are short of time.

 

12.5       The arbiter may award either or both players additional time in the event of external disturbance of the game.

 

12.6       The arbiter must not intervene in a game except in cases described by the Laws of Chess. He shall not indicate the number of moves completed, except in applying Article 8.5 when at least one flag has fallen. The arbiter shall refrain from informing a player that his opponent has completed a move or that the player has not pressed his clock.

 

12.7       If someone observes an irregularity, he may inform only the arbiter. Players in other games are not to speak about or otherwise interfere in a game. Spectators are not allowed to interfere in a game. The arbiter may expel offenders from the playing venue.

 

12.8       Unless authorised by the arbiter, it is forbidden for anybody to use a mobile phone or any kind of communication device in the playing venue or any contiguous area designated by the arbiter.

 

12.9       Options available to the arbiter concerning penalties:

a.       warning

b.      increasing the remaining time of the opponent

c.       reducing the remaining time of the offending player

d.      increasing the points scored in the game by the opponent to the maximum available for that game

e.       reducing the points scored in the game by the offending person

f.       declaring the game to be lost by the offending player (the arbiter shall also decide the opponent’s score)

g.      a fine announced in advance

h.       expulsion from the competition.


 

Άρθρο 12:  Ο ρόλος του διαιτητή  (βλέπε Πρόλογο)

 

12.1        Ο διαιτητής πρέπει να φροντίζει για την αυστηρή τήρηση των Κανόνων του Σκακιού.

 

12.2       Ο διαιτητής πρέπει να

α)   εξασφαλίζει το έντιμο αθλητικό παιχνίδι..

β)  ενεργεί για το καλύτερο συμφέρον της διοργάνωσης.

γ)  εξασφαλίζει τη διατήρηση καλού αγωνιστικού περιβάλλοντος.

δ)  εξασφαλίζει ότι δεν ενοχλούνται οι παίκτες.

ε)   επιβλέπει την εξέλιξη των αγώνων (της διοργάνωσης).

στ)  παίρνει ειδικά μέτρα για το συμφέρον των Α.Μ.Ε.Α. και αυτών που

χρειάζονται ιατρική φροντίδα.

 

12.3     Ο διαιτητής πρέπει να παρακολουθεί τις παρτίδες, ειδικότερα όταν οι παίκτες έχουν

πίεση χρόνου, πρέπει να καθιστά ισχυρές τις αποφάσεις που έχει πάρει, και να επιβάλλει ποινές

στους παίκτες, όπου απαιτείται.

 

12.4       Ο διαιτητής μπορεί να διορίσει βοηθούς για να παρακολουθούν παρτίδες, για

παράδειγμα όταν αρκετοί παίκτες βρίσκονται σε πίεση χρόνου.

 

12.5       Ο διαιτητής μπορεί να προσθέτει χρόνο στον έναν ή και στους δύο παίκτες σε

περίπτωση εξωτερικής παρενόχλησης της παρτίδας.

 

12.6     Ο διαιτητής δεν πρέπει να επεμβαίνει σε μια παρτίδα εκτός από τις περιπτώσεις που

περιγράφονται από τους  Κανόνες του Σκακιού. Δεν πρέπει να  υποδεικνύει τον αριθμό των

κινήσεων που ολοκληρώθηκαν, παρά μόνο σε εφαρμογή του  άρθρου 8.5, όταν έχει πέσει

τουλάχιστον μια σημαία. Ο διαιτητής πρέπει να αποφεύγει να ενημερώνει έναν παίκτη ότι ο

αντίπαλός του έχει ολοκληρώσει μια κίνηση ή ότι ο παίκτης δεν πάτησε το χρονόμετρό του.

 

12.7      Αν κάποιος βλέπει μια αντικανονικότητα μπορεί να πληροφορήσει μόνο τον διαιτητή.

Παίκτες άλλων παρτίδων δεν πρέπει να μιλάνε ή με άλλο τρόπο να παρεμβαίνουν σε  μια παρτίδα. Οι θεατές δεν επιτρέπεται να παρεμβαίνουν σε  μια παρτίδα. Ο διαιτητής μπορεί να αποβάλει τους παραβάτες από τις εγκαταστάσεις των αγώνων.

 

12.8       Με εξαίρεση τις περιπτώσεις που θα το έχει επιτρέψει ο διαιτητής, απαγορεύεται σε όλους να χρησιμοποιούν κινητά τηλέφωνα ή άλλα ηλεκτρονικά μέσα επικοινωνίας στις εγκαταστάσεις των αγώνων ή σε οποιαδήποτε παρακείμενη περιοχή καθορισμένη από τον διαιτητή.

 

12.9       Οι διαθέσιμες επιλογές του διαιτητή για επιβολή ποινών είναι:

α.      προειδοποίηση

β.      αύξηση του υπολειπόμενου χρόνου του αντιπάλου

γ.      μείωση του υπολειπόμενου χρόνου του παραβάτη παίκτη

δ.      αύξηση των βαθμών που επιτεύχθηκαν στην παρτίδα από τον αντίπαλο στο μέγιστο δυνατό για την παρτίδα αυτή

ε.       μείωση  των  βαθμών  που  επιτεύχθηκαν  στην  παρτίδα  από  τον  παραβάτη

στ.      κήρυξη της παρτίδας ως χαμένης για τον παραβάτη παίκτη (ο διαιτητής θα

αποφασίσει επίσης και για το σκορ του αντιπάλου του)

ζ.       ένα χρηματικό πρόστιμα ανακοινωμένο εκ των προτέρων

η.       αποβολή από τη  διοργάνωση.


 

APPENDICES

 

Appendix A. Rapidplay

 

A.1        A ‘Rapidplay’ game is one where either all the moves must be completed in a fixed time of more than 10 minutes but less than 60 minutes for each player; or the time allotted plus 60 times any increment is of more than 10 minutes but less than 60 minutes for each player.

 

A.2        Players do not need to record the moves.

 

A.3        The Competition Rules shall apply if

a.       one arbiter supervises at most three games and

b.      each game is recorded by the arbiter or his assistant and, if possible, by electronic means.

 

A.4      Otherwise the following apply:

a.         From the initial position, once ten moves have been completed by each player,

(1)     no change can be made to the clock setting, unless the schedule of the event would be adversely affected.

(2)     no claim can be made regarding incorrect set-up or orientation of the chessboard. In case of incorrect king placement, castling is not allowed. In case of incorrect rook placement, castling with this rook is not allowed.

b.         An illegal move is completed once the player has pressed his clock. If the arbiter observes this he shall declare the game lost by the player, provided the opponent has not made his next move. If the arbiter does not intervene, the opponent is entitled to claim a win, provided the opponent has not made his next move. However, the game is drawn if the position is such that the opponent cannot checkmate the player’s king by any possible series of legal moves. If the opponent does not claim and the arbiter does not intervene, the illegal move shall stand and the game shall continue. Once the opponent has made his next move, an illegal move cannot be corrected unless this is agreed by the players without intervention of the arbiter.

c.         To claim a win on time, the claimant must stop the chessclock and notify the arbiter. For the claim to be successful, the claimant must have time remaining on his own clock after the chessclock has been stopped. However, the game is drawn if the position is such that the opponent cannot checkmate the player’s king by any possible series of legal moves.

d.         If the arbiter observes both kings are in check, or a pawn on the rank furthest from its starting position, he shall wait until the next move is completed. Then, if the illegal position is still on the board, he shall declare the game drawn.

 

A.5      The Rules for a competition shall specify whether Article A.3 or Article A.4 shall apply for the entire event.

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

 

Παράρτημα A. Γρήγορο σκάκι (Rapid)

 

Α1.        Παρτίδα Γρήγορου Σκακιού («RAPID») είναι αυτή όπου είτε  όλες οι κινήσεις πρέπει

να ολοκληρωθούν σε  ένα καθορισμένο χρόνο πάνω από 10 λεπτά αλλά σε λιγότερο από 60

λεπτά για τον κάθε παίκτη ή ο διατιθέμενος χρόνος συν 60 φορές οποιονδήποτε προστιθέμενο

χρόνο είναι πάνω από 10 λεπτά αλλά λιγότερος από 60 λεπτά για κάθε παίκτη.

 

Α2.        Οι  παίκτες δεν  χρειάζεται  να  καταγράφουν  τις  κινήσεις.

 

Α.3       Οι Κανόνες Αγώνων πρέπει να ισχύουν αν

α.      ένας διαιτητής επιβλέπει τρείς το πολύ παρτίδες και

β.      κάθε παρτίδα καταγράφεται από τον διαιτητή ή τον βοηθό του και, αν είναι

δυνατόν, από ηλεκτρονικά μέσα.

 

Α.4      Διαφορετικά ισχύουν τα παρακάτω:

α.        Από την αρχική θέση, εφόσον έχουν ολοκληρωθεί δέκα κινήσεις από κάθε παίκτη,

(1)     δεν μπορεί να γίνει καμία αλλαγή στη ρύθμιση των χρονομέτρων , εκτός αν

δεν επηρεάζεται δυσμενώς το  χρονοδιάγραμμα της διοργάνωσης

(2)     δεν μπορεί να υποβληθεί αίτημα που να αφορά λανθασμένη τοποθέτηση

κομματιών ή λάθος προσανατολισμό της σκακιέρας. Στην περίπτωση λανθασμένης τοποθέτησης του βασιλιά , δεν επιτρέπεται το ροκέ. Στην περίπτωση λανθασμένης τοποθέτησης πύργου, δεν επιτρέπεται το ροκέ με αυτό τον πύργο.

β.         Μια αντικανονική κίνηση έχει ολοκληρωθεί όταν ο παίκτης έχει πατήσει το

χρονόμετρο του. Άν ο διαιτητής το παρακολουθεί πρέπει αμέσως να κηρύξει την παρτίδα χαμένη για τον παίκτη, με την προϋπόθεση ότι ο αντίπαλος του δεν έχει κάνει την επόμενη του κίνηση. Αν δεν παρέμβει ο διαιτητής, ο αντίπαλος έχει το δικαίωμα να ζητήσει τη νίκη, με την προϋπόθεση ότι ο αντίπαλος του δεν έχει κάνει την επόμενη του κίνηση.

Όμως, η παρτίδα είναι ισόπαλη αν η θέση είναι τέτοια που ο αντίπαλος δεν μπορεί να κάνει ματ τον βασιλιά του παίκτη με οποιαδήποτε πιθανή σειρά κανονικών κινήσεων.  Αν ο αντίπαλος δεν υποβάλει αίτημα και ο διαιτητής δεν παρέμβει, η αντικανονική κίνηση θα παραμείνει και η παρτίδα θα συνεχισθεί. Από τη στιγμή που ο αντίπαλος έχει κάνει την επόμενη του κίνηση, η αντικανονική κίνηση δεν μπορεί να διορθωθεί, εκτός αν σε αυτό συμφωνήσουν οι δύο παίκτες χωρίς την παρέμβαση του διαιτητή.

γ.        Για να υποβληθεί αίτημα νίκης από χρόνο, ο αιτών πρέπει να σταματήσει το ρολόι

και να ενημερώσει τον  διαιτητή. Για να είναι έγκυρο το  αίτημα, θα πρέπει ο αιτών παίκτης να έχει ακόμα χρόνο στο χρονόμετρο του μετά το σταμάτημα του ρολογιού. Όμως, η παρτίδα είναι ισόπαλη αν η θέση είναι τέτοια που ο αντίπαλος δεν μπορεί να κάνει ματ τον βασιλιά του παίκτη με οποιαδήποτε πιθανή σειρά κανονικών κινήσεων.

δ.        Αν ο διαιτητής διαπιστώσει ότι και οι δυο βασιλιάδες είναι σε σαχ ή ότι ένα πιόνι

βρίσκεται  στην πιο απομακρυσμένη οριζόντιο από την αρχική του θέση, πρέπει να περιμένει μέχρι να ολοκληρωθεί ή επόμενη κίνηση. Τότε, αν η αντικανονική  θέση εξακολουθεί να υπάρχει στη σκακιέρα, πρέπει να κηρύξει την πατρίδα ισόπαλη.

 

Α.5      Η προκήρυξη των αγώνων πρέπει να ορίζει αν το Άρθρο Α.3 ή το Άρθρο Α.4 θα ισχύουν

για όλη τη διοργάνωση.

 


 

Appendix B. Blitz

 

B.1         A ‘blitz’ game’ is one where all the moves must be completed in a fixed time of 10 minutes or less for each player; or the allotted time plus 60 times any increment is 10 minutes or less.

 

B.2         The penalties mentioned in Articles 7 and 9 of the Competition Rules shall be one minute instead of two minutes.

 

B.3         The Competition Rules shall apply if

a.       one arbiter supervises one game and

b.      each game is recorded by the arbiter or his assistant and, if possible, by electronic means.

 

B.4         Otherwise, play shall be governed by the Rapidplay Laws as in Article A.4.

 

B.5         The Rules for a competition shall specify whether Article B.3 or Article.B.4 shall apply for the entire event.

Παράρτημα B. Μπλίτζ

 

Β1.        Παρτίδα Μπλίτζ είναι αυτή όπουόλες οι κινήσεις πρέπει να ολοκληρωθούν σε  ένα

καθορισμένο χρόνο 10 λεπτών ή λιγότερο για τον κάθε παίκτη ή όταν ο διατιθέμενος χρόνος συν 60 φορές οποιονδήποτε προστιθέμενο χρόνο είναι 10 λεπτά ή λιγότερο.

 

Β.2         Οι  ποινές που αναφέρονται στα Άρθρα 7 και 9 των Κανονισμών Αγώνων θα είναι ένα

λεπτό αντί για δύο λεπτά.

 

B.3         Οι Κανόνες Αγώνων πρέπει να ισχύουν αν

α.    ένας διαιτητής επιβλέπει μία παρτίδα και

β.     κάθε παρτίδα καταγράφεται από τον διαιτητή ή τον βοηθό του και, αν είναι

δυνατόν, από ηλεκτρονικά μέσα.

 

Β.4         Διαφορετικά, το παιχνίδι θα διέπεται από τους Κανόνες του Γρήγορου Σκακιού όπως

αναφέρονται στο Άρθρο Α.4

 

Β.5        Η προκήρυξη των αγώνων πρέπει να ορίζει αν το Άρθρο Β.3 ή το Άρθρο Β.4 θα

ισχύουν για όλη τη διοργάνωση.

Appendix C. Algebraic notation

FIDE recognises for its own tournaments and matches only one system of notation, the Algebraic System, and recommends the use of this uniform chess notation also for chess literature and periodicals. Scoresheets using a notation system other than algebraic may not be used as evidence in cases where normally the scoresheet of a player is used for that purpose. An arbiter who observes that a player is using a notation system other than the algebraic should warn the player of this requirement.

Description of the Algebraic System

C.1         In this description, ‘piece’ means a piece other than a pawn.

 

C.2         Each piece is indicated by an abbreviation. In the English language it is the first letter, a capital letter, of its name. Example: K=king, Q=queen, R=rook, B=bishop, N=knight. (N is used for a knight, in order to avoid ambiguity.)

 

C.3         For the abbreviation of the name of the pieces, each player is free to use the name which is commonly used in his country. Examples: F = fou (French for bishop), L = loper (Dutch for bishop). In printed periodicals, the use of figurines recommended.

 

C.4         Pawns are not indicated by their first letter, but are recognised by the absence of such a letter. Examples: the moves are written e5, d4, a5, not pe5, Pd4, pa5.

 

C.5         The eight files (from left to right for White and from right to left for Black) are indicated by the small letters, a, b, c, d, e, f, g and h, respectively.

 

C.6         The eight ranks (from bottom to top for White and from top to bottom for Black) are numbered 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, respectively. Consequently, in the initial position the white pieces and pawns are placed on the first and second ranks; the black pieces and pawns on the eighth and seventh ranks.

 

C.7         As a consequence of the previous rules, each of the sixty-four squares is invariably indicated by a unique combination of a letter and a number.

C.8         Each move of a piece is indicated by a) the abbreviation of the name of the piece in question and b) the square of arrival. There is no hyphen between a) and b). Examples: Be5, Nf3, Rd1.

In the case of pawns, only the square of arrival is indicated. Examples: e5, d4, a5.

 

C.9         When a piece makes a capture, an x may be inserted between a) the abbreviation of the name of the piece in question and b) the square of arrival. Examples: Bxe5, Nxf3, Rxd1, see also C10.

When a pawn makes a capture, the file of departure must be indicated, then an x may be inserted, then the square of arrival. Examples: dxe5, gxf3, axb5. In the case of an ‘en passant’ capture, ‘e.p.’ may be appended to the notation. Example: exd6 e.p.

Παράρτημα Γ. Αλγεβρική  γραφή

Η FIDE αναγνωρίζει για τα δικά της τουρνουά και ματς μόνο ένα σύστημα γραφής, το Αλγεβρικό Σύστημα, και συνιστά την χρήση της ενιαίας αυτής σκακιστικής γραφής επίσης και για τα σκακιστικά βιβλία και περιοδικά. Παρτιδόφυλλα που χρησιμοποιούν ένα σύστημα γραφής αλλιώτικο από την αλγεβρική γραφή δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σαν απόδειξη σε περιπτώσεις όπου κανονικά το παρτιδόφυλλο ενός παίκτη χρησιμοποιείται για τον σκοπό αυτό. Ο διαιτητής που διαπιστώνει ότι ένας παίκτης χρησιμοποιεί ένα σύστημα γραφής άλλο από την αλγεβρική γραφή  θα πρέπει να προειδοποιήσει τον παίκτη για την προϋπόθεση αυτή.

Περιγραφή του Αλγεβρικού Συστήματος

Γ.1          Σ’ αυτή την περιγραφή «κομμάτι» σημαίνει οποιοδήποτε κομμάτι πλην του πιονιού.

Γ.2         Κάθε κομμάτι σημειώνεται με μια συντόμευση. Στην Αγγλική γλώσσα αυτή είναι το

πρώτο γράμμα, ένα κεφαλαίο γράμμα, του ονόματος του. Παράδειγμα: K=βασιλιάς,

Q=βασίλισσα, R=πύργος, B=αξιωματικός, N=ίππος. (το Ν χρησιμοποιείται για τον  ίππο για την αποφυγή ασαφειών (αμφιβολιών – διφορούμενων εννοιών).

Γ.3         Για τη συντομογραφία του ονόματος των κομματιών, κάθε παίκτης είναι ελεύθερος να

χρησιμοποιεί το όνομα που χρησιμοποιείται συνήθως στην χώρα του. Παραδείγματα: F=fou (Γαλλικά για τον αξιωματικό), L=loper (Ολλανδικά για τον ίππο). Σε έντυπα περιοδικά, συνιστάται η χρήση φιγούρων.

Γ.4        Τα πιόνια δεν σημειώνονται με το πρώτο τους γράμμα, αλλά αναγνωρίζονται από την

απουσία ενός τέτοιου γράμματος. Παραδείγματα : οι κινήσεις γράφονται e5, d4, a5 (ε5, δ4, α5) όχι pe4, Pd4, pa5 (πε5, Πδ4, πα5).

Γ.5        Οι οκτώ κάθετες (από τα αριστερά προς τα δεξιά για τον Λευκό και από δεξιά προς τα

αριστερά για τα Μαύρα) σημειώνονται με τα μικρά γράμματα, a, b, c, d, e, f, g, και h αντίστοιχα (α, β, γ, δ, ε, ζ, η, και θ).

Γ.6         Οι οκτώ οριζόντιες (από την βάση προς την κορυφή για τον Λευκό και από την κορυφή

προς την βάση για τον Μαύρο) αριθμούνται 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, αντίστοιχα. Επομένως, στην αρχική θέση τα λευκά κομμάτια και πιόνια τοποθετούνται στην πρώτη και δεύτερη οριζόντια και τα μαύρα κομμάτια και πιόνια τοποθετούνται στην όγδοη και έβδομη οριζόντια.

Γ.7         Ως συνέπεια των προηγούμενων κανόνων, κάθε ένα από τα 64 τετράγωνα σημειώνεται

σταθερά (μονίμως) από έναν μοναδικό συνδυασμό ενός γράμματος και ενός αριθμού.

Γ.8         Κάθε κίνηση ενός κομματιού σημειώνεται με α) το συντομογραφία του ονόματος του

κομματιού αυτού και β) του τετραγώνου στο οποίο πηγαίνει. Δεν υπάρχει παύλα    ανάμεσα στα α) και β). Παραδείγματα: Be5, Nf3, Rd1 (Αε5, Ιζ3, Πδ1).

Στην περίπτωση των πιονιών , σημειώνεται μόνο το τετράγωνο στο οποίο πηγαίνει το

πιόνι. Παραδείγματα: e5, d4, a5 (ε5, δ4, α5).

C.9         Όταν ένα κομμάτι κάνει πάρσιμο, ένα x μπορεί να μπαίνει ανάμεσα α) στη συντομογραφία   του ονόματος του κομματιού αυτού και β) το τετράγωνο στο οποίο πηγαίνει. Παραδείγματα: Bxe5, Nxf3, Rxd1, see also C10. Αxε5, Ιxζ3, ΠXδ1, δες επίσης Γ10).

Όταν ένα πιόνι κάνει πάρσιμο, πρέπει να σημειώνεται το τετράγωνο από το οποίο φεύγει, μετά μπορεί να μπαίνει ένα x και μετά το τετράγωνο στο οποίο πηγαίνει. Παραδείγματα: dxe5, gxf3, axb5 (δxε5, ηxζ3, αxβ5).

Στην περίπτωση ενός παρσίματος «αν πασάν», μπορεί να προστίθεται ένα e.p. στην γραφή της κίνησης. Παράδειγμα:  exd6 e.p.(εxδ6 e.p).

 

C.10    If two identical pieces can move to the same square, the piece that is moved is indicated as follows:

1.      If both pieces are on the same rank: by a) the abbreviation of the name of the piece, b) the file of departure, and c) the square of arrival.

2.      If both pieces are on the same file: by a) the abbreviation of the name of the piece, b) the rank of the square of departure, and c) the square of arrival.

If the pieces are on different ranks and files, method 1 is preferred.

 

Examples:

a.       There are two knights, on the squares g1 and e1, and one of them moves to the square f3: either Ngf3 or Nef3, as the case may be.

b.      There are two knights, on the squares g5 and g1, and one of them moves to the square f3: either N5f3 or N1f3, as the case may be.

c.       There are two knights, on the squares h2 and d4, and one of them moves to the square f3: either Nhf3 or Ndf3, as the case may be.

d.      If a capture takes place on the square f3, the notation of the previous examples is still applicable, but an x may be inserted: 1) either Ngxf3 or Nexf3, 2) either N5xf3 or N1xf3, 3) either Nhxf3 or Ndxf3, as the case may be.

 

C.11       In the case of the promotion of a pawn, the actual pawn move is indicated, followed immediately by the abbreviation of the new piece. Examples: d8Q, exf8N, b1B, g1R.

 

C.12       The offer of a draw shall be marked as (=).

 

C.13       Abbreviations

0-0         = castling with rook h1 or rook h8 (kingside castling)

0-0-0     = castling with rook a1 or rook a8 (queenside castling)

x            = captures

+            = check

++ or #  = checkmate

e.p.        = captures ‘en passant’

The last four are optional.

 

Sample game:

1.e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. d4 exd4 4. e5 Ne4 5. Qxd4 d5 6. exd6 e.p. Nxd6 7. Bg5 Nc6 8. Qe3+ Be7 9. Nbd2 0-0 10. 0-0-0 Re8 11. Kb1 (=)

Or: 1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. d4 ed4 4. e5 Ne4 5. Qd4 d5 6. ed6 Nd6 7. Bg5 Nc6 8. Qe3 Be7 9 Nbd2 0-0 10. 0-0-0 Re8 11. Kb1 (=)

 

 

Γ.10    Αν δύο όμοια κομμάτια μπορούν να μετακινηθούν στο ίδιο τετράγωνο, το κομμάτι  το

οποίο μετακινήθηκε σημειώνεται ως εξής:

 1. Αν και τα δύο κομμάτια βρίσκονται στην ίδια οριζόντια: με α) τη συντομογραφία

του ονόματος του κομματιού, β) την κάθετο από την οποία φεύγει, και γ) το τετράγωνο στο οποίο πηγαίνει.

2.  Αν και τα δύο κομμάτια βρίσκονται στην ίδια κάθετο: με α) τη συντομογραφία του

ονόματος του κομματιού, β) την οριζόντια του τετραγώνου από το οποίο φεύγει και γ) το τετράγωνο στο οποίο πηγαίνει.

Αν τα κομμάτια βρίσκονται σε διαφορετικές οριζόντιες και καθέτους είναι προτιμότερη

η μέθοδος του 1.

 

Παραδείγματα:

α.      Υπάρχουν δύο ίπποι, στα τετράγωνα g1 και e1 (η1 και ε1), και ένας από αυτούς

πηγαίνει στο τετράγωνο f3 (ζ3) : μπορεί να είναι είτε ο Ngf3 (Ιηζ3) είτε ο Nef3 (Ιεζ3).

β.       Υπάρχουν δύο ίπποι, στα τετράγωνα g5 και g1 (η5 και η1), και ένας από αυτούς

πηγαίνει στο τετράγωνο f3 (ζ3) : μπορεί να είναι είτε ο N5f3 (Ι5ζ3) είτε ο N1f3 (Ι1ζ3).

γ.      Υπάρχουν δύο ίπποι, στα τετράγωνα h2 και d4 (θ2 και δ4), και ένας από αυτούς

πηγαίνει στο τετράγωνο f3 (ζ3) : μπορεί να είναι είτε ο Nhf3 (Ιθζ3) είτε ο Ndf3 (Ιδζ3).

δ.   Αν γίνεται πάρσιμο στο τετράγωνο f3(ζ3), η γραφή στα προηγούμενα παραδείγματα

παραμένει, αλλά μπορεί να προστεθεί ένα x: 1) είτε Ngxf3 (Ιηxζ3) είτε Nexf3 (Νεxζ3), 2) είτε N5xf3 (Ι5xζ3) είτε N1xf3 (Ι1xζ3) , 3)είτε Nhxf3 (Ιθxζ3) είτε Ndxf3 (Ιδxζ3).

 

Γ.11       Στην περίπτωση της προαγωγής ενός πιονιού, σημειώνεται η πραγματική κίνηση του

πιονιού, ακολουθούμενη άμεσα από τη συντομογραφία του νέου κομματιού. Παραδείγματα : d8Q, f8N, b1B, g1R (δ8Q, ζ8N, β1B, η1R).

 

Γ.12       Η πρόταση ισοπαλίας πρέπει να σημειώνεται με το σύμβολο (=).

 

C.13      Συντμήσεις

0-0         = ροκέ με τον πύργο στο θ1 ή τον πύργο στο θ8 (ροκέ από την πλευρά

του  βασιλιά

0-0-0      = ροκέ με τον πύργο στο α1 ή τον πύργο στο α8 (ροκέ από την πλευρά

της βασίλισσας

x            = παρσίματα

+            = σαχ

++  ή #   = ματ

e.p.         = παρσίματα „αν πασαν“

Οι τέσσερις τελευταίες είναι προαιρετικές.

 

Παράδειγμα παρτίδας:

1.e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. d4 exd4 4. e5 Ne4 5. Qxd4 d5 6. exd6 e.p. Nxd6 7. Bg5 Nc6 8.

Qe3+ Be7 9. Nbd2 0-0 10. 0-0-0 Re8 11. Kb1 (=)

Or: 1. e4 e5 2. Nf3 Nf6 3. d4 ed4 4. e5 Ne4 5. Qd4 d5 6. ed6 Nd6 7. Bg5 Nc6 8. Qe3

Be7 9 Nbd2 0-0 10. 0-0-0 Re8 11. Kb1 (=)

 

 1. ε4 ε5 2. Ιζ3 Ιζ6 3. δ4 εxδ4 4. ε5 Ιε4 5. Βxδ4 δ5 6. εxδ6e.p. Ιxδ6 7. Αη5 Ιγ6 8. Βε3+

Αε7 9. Ιβδ2 0-0 10. 0-0-0 Πε8 11. Ρβ1 (=)

Ή 1. ε4 ε5 2. Ιζ3 Ιζ6 3. δ4 εδ4 4. ε5 Ιε4 5. Βδ4 δ5 6. εδ6e.p. Ιδ6 7. Αη5 Ιγ6 8. Βε3 Αε7 9. Ιβδ2 0-0 10. 0-0-0 Πε8 11. Ρβ1 (=)

 


 

Appendix D. Rules for play with blind and visually disabled players

 

D.1        The organiser, after consulting the arbiter, shall have the power to adapt the following rules according to local circumstances. In competitive chess between sighted and visually disabled (legally blind) players either player may demand the use of two boards, the sighted player using a normal board, the visually disabled player using one specially constructed. Thisboard must meet the following requirements:

a.       measure at least 20 cm by 20 cm,

b.      have the black squares slightly raised,

c.       have a securing aperture in each square,

The requirements for the pieces are:

a.       all are provided with a peg that fits into the securing aperture of the board,

b.      all are of Staunton design, the black pieces being specially marked.

 

 

D.2        The following regulations shall govern play:

1.      The moves shall be announced clearly, repeated by the opponent and executed on his chessboard. When promoting a pawn, the player must announce which piece is chosen. To make the announcement as clear as possible, the use of the following names is suggested instead of the corresponding letters:

A – Anna

B – Bella

C – Cesar

D – David

E – Eva

F – Felix

G – Gustav

H – Hector

Unless the arbiter decides otherwise, ranks from White to Black shall be given the German numbers

1 – eins

2 – zwei

3 – drei

4 – vier

5 – fuenf

6 – sechs

7 – sieben

8 – acht

Castling is announced “Lange Rochade” (German for long castling) and “Kurze          Rochade” (German for short castling).

The pieces bear the names: Koenig, Dame, Turm, Laeufer, Springer, Bauer.

 

2.      On the visually disabled player’s board a piece shall be considered ‘touched’ when it has been taken out of the securing aperture.

 

3.      A move shall be considered ‘made’ when:

a.       in the case of a capture, the captured piece has been removed from the board of the player whose turn it is to move

b.      a piece has been placed into a different securing aperture

c.       the move has been announced.

Only then shall the opponent’s clock be started.

 

Παράρτημα Δ. Κανόνες παιχνιδιού με τυφλούς και παίκτες με πρόβλημα όρασης

Δ.1         Ο διοργανωτής, μετά από συνεννόηση με τον διαιτητή θα μπορεί να

προσαρμόσει τους ακολουθούντες κανόνες  σε όσα ισχύουν στην περιοχή του. Σε αγωνιστικό

σκάκι μεταξύ παικτών που βλέπουν και παικτών με προβλήματα όρασης (νομικά τυφλών)

οποιοσδήποτε από τους δύο παίκτες μπορεί να ζητήσει τη χρήση δύο σκακιερών, μίας κανονικής

για το παίκτη που βλέπει και μίας ειδικά κατασκευασμένης για τον παίκτη με πρόβλημα όρασης.

Αυτή η σκακιέρα πρέπει να ικανοποιεί τις εξής προδιαγραφές:

α.      οι διαστάσεις της  πρέπει να είναι τουλάχιστον 20 Χ 20 εκατοστά,

β.      α μαύρα τετράγωνα  να είναι ελαφρώς ανυψωμένα,

γ.       Να υπάρχει οπή (εσοχή) ασφαλείας σε κάθε τετράγωνο,

Οι προϋποθέσεις για τα κομμάτια είναι:

α.      να είναι όλα  εφοδιασμένα με βύσμα που θηλυκώνει στην οπή ασφαλείας της

σκακιέρας,

b.      να είναι όλα κομμάτια τύπου Στόντον,  με ειδική σήμανση των μαύρων

κομματιών.

Δ.2         Το παιχνίδι θα υπόκειται στους παρακάτω κανονισμούς:

           1.Οι κινήσεις θα πρέπει να εκφωνούνται καθαρά, να επαναλαμβάνονται από τον αντίπαλο και να εκτελούνται στη σκακιέρα του. Κατά την προαγωγή ενός πιονιού, ο παίκτης πρέπει να ανακοινώνει ποιό κομμάτι επιλέγει. Για να είναι όσο γίνεται πιο σαφής η εκφώνηση, συνιστάται η χρήση των εξής ονομάτων αντί για τα αντίστοιχα γράμματα της αλγεβρικής γραφής:

A – Anna (Άννα)

B – Bella (Μπέλλα)

C – Cesar (Τσέζαρ)

D – David (Ντάβιντ)

E – Eva (Εύα)

F – Felix (Φέλιξ)

G – Gustav (Γκούσταβ)

H – Hector (Χέκτορ)

Αν ο διαιτητής δεν ορίσει διαφορετικά, οι οριζόντιες από την πλευρά των λευκών προς την πλευρά των μαύρων θα εκφωνούνται με γερμανικούς αριθμούς

1 – eins (άιντς)

2 – zwei (τσβάι)

3 – drei (ντράι)

4 – vier (φίερ)

5 – fuenf (φινφ)

6 – sechs (ζεξ)

7 – sieben (ζίμπεν)

8 – acht (αχτ)

Τα ροκέ ανακοινώνονται “Lange Rochade” (λάνγκε ροχάντε) (γερμανική

ονομασία του μεγάλου ροκέ) και “Kurze Rochade” (κούρτσε ροχάντε) (γερμανική ονομασία του μικρού ροκέ.

Τα κομμάτια εκφωνούνται με τα γερμανικά τους ονόματα, Koenig (κένιχ

βασιλιάς), Dame (ντάμε-βασίλισσα), Turm (τουρμ‑πύργος), Läufer  (λόιφερ‑αξιωματικός), Springer (σπρίνγκερ‑ίππος), Bauer (μπάουερ‑πιόνι).

 1. Στη σκακιέρα του παίκτη με το πρόβλημα όρασης, ένα κομμάτι πρέπει να θεωρείται

“αγγιγμένο” όταν έχει εξαχθεί από την οπή ασφαλείας.

3.   Μια κίνηση θεωρείται ότι “έγινε” όταν:

α.      σε περίπτωση παρσίματος , το παρμένο κομμάτι έχει απομακρυνθεί από τη

σκακιέρα του παίκτη του οποίου είναι η σειρά να παίξει

β.       ένα κομμάτι έχει τοποθετηθεί σε άλλη οπή ασφαλείας

γ.       έχει ανακοινωθεί  η κίνηση.

Μόνο τότε θα ξεκινάει χρονόμετρο του αντιπάλου.

4.      As far as points 2 and 3 are concerned, the normal rules are valid for the sighted player.

 

5.      A specially constructed chessclock for the visually disabled shall be admissible. It shall incorporate the following features:

a.       a dial fitted with reinforced hands, with every five minutes marked by one raised dot, and every 15 minutes by two raised dots, and

b.      a flag which can be easily felt; care should be taken that the flag is so arranged as to allow the player to feel the minute hand during the last 5 minutes of the full hour.

c.       optionally, a means of announcing audibly to the visually disabled player the number of moves.

 

6.      The visually disabled player must keep score of the game in Braille or longhand, or record the moves on a recording device.

 

7.      A slip of the tongue in the announcement of a move must be corrected immediately and before the clock of the opponent is started.

 

8.      If during a game different positions should arise on the two boards, they must be corrected with the assistance of the arbiter and by consulting both players’ game scores. If the two game scores correspond with each other, the player who has written the correct move but made the wrong one must adjust his position to correspond with the move on the game scores. When the game scores are found to differ, the moves shall be retraced to the point where the two scores agree, and the arbiter shall readjust the clocks accordingly.

 

9.      The visually disabled player shall have the right to make use of an assistant who shall have any or all of the following duties:

a.       making either player’s move on the board of the opponent

b.      announcing the moves of both players

c.       keeping the game score of the visually disabled player and starting his opponent’s clock (keeping point 3.c in mind)

d.      informing the visually disabled player, only at his request, of the number of moves completed and the time used up by both players

e.       claiming the game in cases where the time limit has been exceeded and informing the arbiter when the sighted player has touched one of his pieces

f.       carrying out the necessary formalities in cases where the game is adjourned.

 

10.    If the visually disabled player does not make use of an assistant, the sighted player may make use of one who shall carry out the duties mentioned in points 9.a and 9.b.

 


 

4.       Όσον αφορά τα σημεία 2 κα 3, για τον βλέποντα παίκτη ισχύουν οι συνήθεις

Κανόνες.

 

5.       Επιτρέπεται η χρήση σκακιστικού ρολογιού  ειδικής κατασκευής για ανθρώπους

με πρόβλημα όρασης. Το  σκακιστικό αυτό ρολόι  πρέπει να διαθέτει τα εξής χαρακτηριστικά:

α.      Πλάκες ρολογιού με ενισχυμένους δείκτες, με επισήμανση ανά πέντε λεπτά

με μία ανάγλυφη βούλα και επισήμανση κάθε δεκαπέντε λεπτά με δύο ανάγλυφες βούλες, και

β.       μια σημαία που να διακρίνεται εύκολα με την αφή. Πρέπει να λαμβάνεται

μέριμνα ώστε η θέση της σημαίας να είναι τέτοια που να μπορεί ο παίκτης να αναγνωρίζει με την αφή το λεπτοδείκτη όταν διανύει τα πέντε τελευταία λεπτά κάθε ώρας.

γ.       προαιρετικά , ένα μέσο ηχητικής ανακοίνωσης του αριθμού των κινήσεων

στον παίκτη με πρόβλημα όρασης.

 

6.       Ο παίκτης με το πρόβλημα όρασης πρέπει να καταγράφει την παρτίδα με το

σύστημα Μπράϊγ, με κανονική γραφή, ή με τη βοήθεια συσκευής καταγραφής.

 

7.      Τυχόν παραδρομή της γλώσσας κατά την εκφώνηση των κινήσεων πρέπει να

διορθώνεται αμέσως και πριν τεθεί σε λειτουργία το ρολόι του αντιπάλου.

 

8.      Αν κατά τη διάρκεια μιας παρτίδας προκύψουν διαφορετικές θέσεις στις δύο

σκακιέρες, θα πρέπει να διορθωθούν με τη βοήθεια του διαιτητή που θα συμβουλεύεται τα παρτιδόφυλλα των δύο παικτών. Αν τα δύο παρτιδόφυλλα συμφωνούν μεταξύ τους, ο παίκτης που έχει γράψει τη σωστή κίνηση αλλά έπαιξε λάθος κίνηση στη σκακιέρα του, θα πρέπει να διορθώσει τη θέση στη σκακιέρα του έτσι ώστε να συμβαδίζει με την κίνηση στα παρτιδόφυλλα. Όταν τα δύο παρτιδόφυλλα διαφέρουν, θα ανακληθούν όλες οι κινήσεις μέχρι το σημείο όπου συμφωνούν τα δύο παρτιδόφυλλα και ο διαιτητής θα ξαναρυθμίσει τα ρολόγια αναλόγως.

 

9.       Ο παίκτης με το πρόβλημα όρασης πρέπει να έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί

ένα βοηθό που θα έχει οποιοδήποτε  από τα (ή και όλα) τα παρακάτω καθήκοντα:

α.       να εκτελεί τις κινήσεις κάθε παίκτη στη σκακιέρα του αντιπάλου.

β.       να εκφωνεί τις κινήσεις και των δύο παικτών.

γ.       να τηρεί το παρτιδόφυλλο του παίκτη με το πρόβλημα όρασης και να

ξεκινάει το χρονόμετρο του αντιπάλου του (έχοντας υπόψη του και την παράγραφο 3.γ).

δ.       να ενημερώνει τον παίκτη με το πρόβλημα όρασης, μόνο ύστερα από

αίτημά του, για τον αριθμό των κινήσεων που έχουν γίνει και το χρόνο σκέψης που έχουν δαπανήσει οι δύο παίκτες.

ε.       να υποβάλλει αίτημα κατακύρωσης της παρτίδας στις περιπτώσεις

υπέρβασης του χρόνου σκέψης και να ενημερώνει το διαιτητή όταν ο βλέπων παίκτης έχει αγγίξει ένα από τα κομμάτια του.

στ.      να εκτελεί τις απαραίτητες διαδικασίες όταν διακόπτεται η παρτίδα.

 

10.     Αν ο παίκτης με το πρόβλημα όρασης δεν χρησιμοποιεί βοηθό, μπορεί  ο βλέπων

παίκτης να χρησιμοποιήσει ένα βοηθό που εκτελεί όλα τα καθήκοντα των παραγράφων 9.α και

9.β.


 

Appendix E. Adjourned games

 

E.1.        a.       If a game is not finished at the end of the time prescribed for play, the arbiter shall require the player having the move to ‘seal’ that move. The player must write his move in unambiguous notation on his scoresheet, put his scoresheet and that of his opponent in an envelope, seal the envelope and only then stop the chessclock. Until he has stopped the chessclock the player retains the right to change his sealed move. If, after being told by the arbiter to seal his move, the player makes a move on the chessboard he must write that same move on his scoresheet as his sealed move.

b.      A player having the move who adjourns the game before the end of the playing session shall be considered to have sealed at the nominal time for the end of the session, and his remaining time shall so be recorded.

 

E.2.        The following shall be indicated upon the envelope:

a.       the names of the players,

b.       the position immediately before the sealed move,

c.       the time used by each player,

d.       the name of the player who has sealed the move,

e.       the number of the sealed move,

f.       the offer of a draw, if the proposal is current,

g.      the date, time and venue of resumption of play.

 

E.3.        The arbiter shall check the accuracy of the information on the envelope and is responsible for its safekeeping.

 

E.4.        If a player proposes a draw after his opponent has sealed his move, the offer is valid until the opponent has accepted it or rejected it as in Article 9.1.

 

E.5.        Before the game is to be resumed, the position immediately before the sealed move shall be set up on the chessboard, and the times used by each player when the game was adjourned shall be indicated on the clocks.

 

E.6.        If prior to the resumption the game is agreed drawn, or if one of the players notifies the arbiter that he resigns, the game is concluded.

 

E.7.        The envelope shall be opened only when the player who must reply to the sealed move is present.

 

E.8.        Except in the cases mentioned in Articles 5, 6.9 and 9.6, the game is lost by a player whose recording of his sealed move:

a.       is ambiguous, or

b.       is recorded in such a way that its true significance is impossible to establish, or

c.       is illegal.

 

E.9.        If, at the agreed resumption time:

a.       the player having to reply to the sealed move is present, the envelope is opened, the sealed move is made on the chessboard and his clock is started.

b.      the player having to reply to the sealed move is not present, his clock shall be started; on his arrival, he may stop his clock and summon the arbiter; the envelope is then          opened and the sealed move is made on the chessboard; his clock is then restarted.

Παράρτημα  Ε. Παρτίδες που διακόπηκαν

 

Ε1.         α.      Αν μια παρτίδα δεν έχει τελειώσει στο τέλος του ορισθέντος για το παιχνίδι

χρόνου, ο διαιτητής πρέπει να απαιτήσει από τον παίκτη που έχει την κίνηση να «σφραγίσει»

την εκείνη την κίνηση. Ο παίκτης πρέπει να γράψει την κίνηση του με μια σαφή γραφή στο

παρτιδόφυλλο του, να βάλει το παρτιδόφυλλο του και αυτό του αντιπάλου σε ένα φάκελο, να

σφραγίσει τον φάκελο και μόνο τότε να σταματήσει το ρολόι. Μέχρι να σταματήσει το ρολόι,  ο

παίκτης διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει την σφραγισμένη του κίνηση. Αν, αφού ο διαιτητής

έχει πει στον παίκτη να σφραγίσει την κίνηση του, ο παίκτης κάνει μια κίνηση στην σκακιέρα

πρέπει να γράψει αυτήν την κίνηση στο παρτιδόφυλλο του σαν την σφραγισμένη του κίνηση.

β.      Ο παίκτης που έχει την κίνηση και διακόπτει την παρτίδα πριν το τέλος της

περιόδου για το παιχνίδι, θα θεωρείται ότι έχει σφραγίσει την κίνηση του στον ονομαστικό χρόνο για το τέλος της περιόδου, και ο χρόνος που του απομένει πρέπει να σημειωθεί ανάλογα.

 

Ε.2.        Πάνω στον φάκελο πρέπει να σημειώνονται τα παρακάτω:

α.      τα ονόματα των παικτών

β.       η θέση αμέσως πριν την σφραγισμένη κίνηση

γ.       ο χρόνος που χρησιμοποιήθηκε από κάθε παίκτη

δ.       το όνομα του παίκτη που σφράγισε την κίνηση

ε.       ο αριθμός της σφραγισμένης κίνησης

στ.      η πρόταση ισοπαλίας, αν η πρόταση είναι τρέχουσα

ζ.       η ημερομηνία , η ώρα και ο χώρος επανάληψης του παιχνιδιού.

 

Ε.3.        Ο διαιτητής πρέπει να ελέγξει την ακρίβεια των πληροφοριών πάνω στο φάκελο και

είναι  υπεύθυνος για την ασφαλή φύλαξη του.

Ε.4.       Αν ένας παίκτης προτείνει ισοπαλία αφού ο αντίπαλος του έχει σφραγίσει την κίνησή

του, η πρόταση του ισχύει μέχρις ότου ο αντίπαλος την αποδεχθεί ή την απορρίψει όπως

περιγράφεται στο άρθρο 9.1.

Ε.5.        Πριν να ξεκινήσει και πάλι το παιχνίδι, πρέπει να στήνεται στη σκακιέρα η θέση

αμέσως πριν την σφραγισμένη κίνηση και πρέπει να μπαίνουν στα χρονόμετρα οι χρόνοι που

είχαν χρησιμοποιηθεί από κάθε παίκτη όταν διακόπηκε η παρτίδα.

 

Ε.6.       Αν πριν την επανάληψη της παρτίδας συμφωνηθεί ισοπαλία ή κάποιος από τους παίκτες

ειδοποιήσει τον διαιτητή ότι εγκαταλείπει, τελειώνει η παρτίδα.

 

Ε.7.       Ο φάκελος πρέπει να ανοίξει μόνο όταν είναι παρών ο παίκτης που πρέπει να

απαντήσει στην σφραγισμένη κίνηση.

 

Ε.8.      Εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται στα Άρθρα 5, 6.9 και 9.6, η παρτίδα είναι

χαμένη για ένα παίκτη του οποίου η καταγραφή της σφραγισμένης κίνησης:

α.      είναι ασαφής, ή

β.      έχει γίνει με τέτοιο τρόπο που είναι αδύνατον να αποδειχθεί η αληθινή της

σημασία, ή

γ.      είναι αντικανονική.

 

Ε.9.        Αν, κατά τον συμφωνημένο χρόνο επανάληψης:

α.       ο παίκτης που πρέπει να απαντήσει στην σφραγισμένη κίνηση είναι παρών,

ανοίγει ο φάκελος, γίνεται στη σκακιέρα η σφραγισμένη κίνηση και ξεκινάει το χρονόμετρο του.

β.      ο παίκτης που πρέπει να απαντήσει στην σφραγισμένη κίνηση δεν είναι παρών,

πρέπει να ξεκινήσει το χρονόμετρό του. Με την άφιξη του, μπορεί να σταματήσει το χρονόμετρό του και να καλέσει τον διαιτητή. Τότε ανοίγει ο φάκελος και γίνεται στην σκακιέρα η σφραγισμένη κίνηση. Τότε ξαναρχίζει το χρονόμετρο του.

c.      the player who sealed the move is not present, his opponent has the right to record his reply on the scoresheet, seal his scoresheet in a fresh envelope, stop his clock and start the absent player’s clock instead of making his reply in the normal manner; if so, the envelope shall be handed to the arbiter for safekeeping and opened on the           absent player’s arrival.

 

E.10.        Any player who arrives at the chessboard after the default time shall lose the game unless the arbiter decides otherwise. However, if the sealed move resulted in the conclusion of the game, that conclusion shall still apply.

 

E.11.      If the rules of a competition specify that the default time is not zero, the following shall apply: If neither player is present initially, the player who has to reply to the sealed move shall lose all the time that elapses until he arrives, unless the rules of the competition specify or the arbiter decides otherwise.

 

E.12.      a.       If the envelope containing the sealed move is missing, the game shall continue from the adjourned position, with the clock times recorded at the time of adjournment. If the time used by each player cannot be re-established, the arbiter shall set the clocks. The player who sealed the move shall make the move he states he sealed on the chessboard.

b.      If it is impossible to re-establish the position, the game shall be annulled and a new game shall be played.

 

E.13.      If, upon resumption of the game, either player points out before making his first move that the time used has been incorrectly indicated on either clock, the error must be corrected. If the error is not then established the game shall continue without correction unless the arbiter decides otherwise.

 

E.14.      The duration of each resumption session shall be controlled by the arbiter’s timepiece. The starting time shall be announced in advance.


 

γ.     ο παίκτης που σφράγισε την κίνηση του δεν είναι παρών, ο αντίπαλος του έχει το

δικαίωμα να γράψει την δική του απάντηση στο παρτιδόφυλλο, να σφραγίσει την δική του κίνηση σε ένα νέο φάκελο, να σταματήσει το χρονόμετρό του και να ξεκινήσει το χρονόμετρο του απόντος παίκτη αντί να κάνει την κίνηση του με τον συνήθη τρόπο. Αν γίνει έτσι, ο φάκελος πρέπει να παραδοθεί στον διαιτητή για φύλαξη και να ανοιχθεί με την άφιξη του απόντος παίκτη.

 

Ε.10.      ‘Όποιος παίκτης φθάνει στη σκακιέρα του μετά τον επιτρεπτό χρόνο καθυστέρησης θα
χάνει την παρτίδα, εκτός εάν ο διαιτητής αποφασίσει διαφορετικά. Αν όμως η σφραγισμένη
κίνηση καταλήγει σε τέλος της παρτίδας, θα ισχύσει αυτό το τέλος της παρτίδας.

Ε.11.      Αν η προκήρυξη των αγώνων ορίζει  ότι ο επιτρεπτός  χρόνος καθυστέρησης δεν είναι

μηδέν θα ισχύουν τα ακόλουθα: Αν κανείς παίκτης δεν είναι αρχικά παρών, ο παίκτης που

πρέπει να απαντήσει στη σφραγισμένη κίνηση θα χάνει όλο το χρόνο που θα περάσει μέχρι την

άφιξη του, εκτός αν η προκήρυξη των αγώνων ορίζει ή ο διαιτητής αποφασίσει διαφορετικά.

 

Ε12.     α.       Αν λείπει ο φάκελος που περιέχει την σφραγισμένη κίνηση, η παρτίδα πρέπει να

συνεχίζεται από την διακοπείσα θέση, με τους χρόνους στα χρονόμετρα όπως είχαν καταγραφεί κατά τον χρόνο της διακοπής. Αν ο χρόνος που χρησιμοποιήθηκε από κάθε παίκτη δεν μπορεί να ξαναμπεί (να προσδιορισθεί), ο διαιτητής πρέπει να ρυθμίσει τα χρονόμετρα. Ο παίκτης που σφράγισε την κίνηση θα κάνει στην σκακιέρα την κίνηση που δηλώνει ότι σφράγισε.

β.           Αν είναι αδύνατον να ξαναμπεί η θέση, η παρτίδα πρέπει να ακυρωθεί

και να παιχθεί μια νέα παρτίδα.

 

Ε.13.      Αν κατά την επανάληψη της παρτίδας, οποιοσδήποτε από τους παίκτης, πριν κάνει την

πρώτη του κίνηση, υποδείξει ότι ο χρησιμοποιηθείς χρόνος έχει σημειωθεί λανθασμένα σε οποιοδήποτε από τα χρονόμετρα, το λάθος πρέπει να διορθωθεί. Αν το λάθος δεν διορθωθεί την στιγμή εκείνη, η παρτίδα συνεχίζεται χωρίς διόρθωση έκτος αν ο διαιτητής αποφασίσει διαφορετικά.

 

Ε.14.      Η διάρκεια κάθε επαναληπτικής περιόδου πρέπει να ελέγχεται από το ρολόι του

διαιτητή. Ο χρόνος έναρξης πρέπει να ανακοινώνεται προκαταβολικά.


 

Appendix F. Chess960 Rules

 

F.1         Before a Chess960 game a starting position is randomly set up, subject to certain rules. After this, the game is played in the same way as standard chess. In particular, pieces and pawns have their normal moves, and each player’s objective is to checkmate the opponent’s king.

 

F.2         Starting-position requirements

The starting position for Chess960 must meet certain rules. White pawns are placed on the second rank as in regular chess. All remaining white pieces are placed randomly on the first rank, but with the following restrictions:

a.       the king is placed somewhere between the two rooks, and

b.      the bishops are placed on opposite-coloured squares, and

c.       the black pieces are placed opposite the white pieces.

The starting position can be generated before the game either by a computer program or using dice, coin, cards, etc.

 

F.3    Chess960 castling rules

a.      Chess960 allows each player to castle once per game, a move by potentially both the king and rook in a single move. However, a few interpretations of standard chess rules are needed for castling, because the standard rules presume initial locations of the rook and king that are often not applicable in Chess960.

 

b.       How to castle

In Chess960, depending on the pre-castling position of the castling king and rook, the castling manoeuvre is performed by one of these four methods:

1.      double-move castling: by making a move with the king and a move with the rook, or

2.       transposition castling: by transposing the position of the king and the rook, or

3.       king-move-only castling: by making only a move with the king, or

4.       rook-move-only castling: by making only a move with the rook.

 

Recommendations

1.      When castling on a physical board with a human player, it is recommended that the king be moved outside the playing surface next to his final position, the rook then be moved from its starting position to its final position, and then the king be placed on his final square.

2.       After castling, the rook and king’s final positions should be exactly the same        positions as they would be in standard chess.

 

Clarification

Thus, after c-side castling (notated as 0-0-0 and known as queen-side castling in orthodox chess), the king is on the c-square (c1 for white and c8 for black) and the rook is on the d-square (d1 for white and d8 for black). After g-side castling (notated as 0-0 and known as king-side castling in orthodox chess), the king is on the g-square (g1 for white and g8 for black) and the rook is on the f-square (f1 for white and f8 for black).

 

 

 

 

 

 

Παράρτημα ΣΤ. Κανόνες σκακιού 960

 

ΣΤ.1       Πριν την έναρξη μίας παρτίδας Σκακιού 960, στήνεται μια τυχαία αρχική θέση  στη

σκακιέρα, η οποία υπόκειται σε συγκεκριμένους κανόνες. Μετά από αυτό, το παιχνίδι παίζεται

με τον ίδιο τρόπο που παίζεται το κλασσικό σκάκι.

Ειδικότερα, τα κομμάτια και τα πιόνια κινούνται με τον συνηθισμένο τους τρόπο και ο

σκοπός κάθε παίκτη είναι να κάνει ματ τον αντίπαλο βασιλιά.

 

ΣΤ.2      Απαιτήσεις της αρχικής θέσης

Η αρχική θέση για το Σκάκι960 πρέπει να είναι σύμφωνη με συγκεκριμένους κανόνες.

Τα λευκά πιόνια τοποθετούνται στην δεύτερη οριζόντια όπως στο κλασσικό σκάκι.  Όλα τα υπόλοιπα λευκά κομμάτια τοποθετούνται τυχαία στην πρώτη οριζόντια, αλλά με τούς παρακάτω περιορισμούς:

α.      ο βασιλιάς τοποθετείται κάπου ανάμεσα στους δύο πύργους, και

β.      οι αξιωματικοί τοποθετούνται σε διαφορετικού χρώματος τετράγωνα, και

γ.      τα μαύρα κομμάτια τοποθετούνται απέναντι από τα λευκά κομμάτια.

Η αρχική θέση μπορεί να δημιουργηθεί πριν το παιχνίδι είτε από ένα λογισμικό Η/Υ,

είτε χρησιμοποιώντας ζάρια, νόμισμα, χαρτιά, κλπ.

 

ΣΤ.3  Κανόνες του ροκέ στο Σκάκι 960

α.      Το Σκάκι 960 επιτρέπει σε κάθε παίκτη να κάνει ένα ροκέ σε κάθε παρτίδα, μια

δυνατότητα του βασιλιά και κάποιου από τους δύο πύργους να κινηθούν με μια μόνο κίνηση.

Χρειάζονται όμως κάποιες ερμηνείες των κανόνων του κλασσικού σκακιού για το ροκέ, γιατί οι κλασσικοί κανόνες προϋποθέτουν αρχικές θέσεις πύργου και βασιλιά που συχνά  δεν ισχύουν (διαφέρουν) στο Σκάκι 960.

β.     Τρόποι για να γίνει ροκέ

Στο Σκάκι 960, ανάλογα με την θέση πριν το ροκέ, στο ροκέ με βασιλιά και πύργο, η διαδικασία του ροκέ γίνεται με  ένα από τους παρακάτω τέσσερις τρόπους:

 1. ροκέ με διπλή κίνηση: κάνοντας μια κίνηση με τον βασιλιά και μια κίνηση με τον

πύργο, ή

 1. ροκέ με αντιμετάθεση: αντιμεταθέτοντας τις θέσεις του βασιλιά και του πύργου,

ή

3.      ροκέ όπου κινείται μόνο ο βασιλιάς: κάνοντας μία μόνο κίνηση με τον βασιλιά, ή

4.      ροκέ όπου κινείται μόνο ο πύργος: κάνοντας μια μόνο κίνηση με τον πύργο.

 

Συστάσεις

 1. Όταν γίνεται ροκέ σε φυσική σκακιέρα με αντίπαλο άνθρωπο, συνιστάται ο

βασιλιάς να μετακινηθεί έξω από την επιφάνεια της σκακιέρας δίπλα στο τελικό του τετράγωνο, στην συνέχεια να μετακινείται ο πύργος από την αρχική στην τελική του θέση και τότε ο βασιλιάς να τοποθετείται στο τελικό του τετράγωνο.

 1. Μετά το ροκέ, οι τελικές θέσεις του πύργου και του βασιλιά πρέπει να είναι

ακριβώς οι ίδιες θέσεις με αυτές που θα έπρεπε να είναι και στο κλασσικό σκάκι.

 

    Διευκρινίσεις

Έτσι, μετά το ροκέ στην πλευρά γ (που στο ορθόδοξο σκάκι σημειώνεται σαν 0-0-0 και

είναι γνωστό σαν ροκέ από την πλευρά της βασίλισσας) ο βασιλιάς βρίσκεται στο  τετράγωνο γ (γ1 για τον λευκό και γ8 για τον μαύρο) και ο πύργος είναι στο δ τετράγωνο (δ1 για τον λευκό και δ8 για τον μαύρο). Μετά το ροκέ στην πλευρά η (που στο ορθόδοξο σκάκι σημειώνεται σαν 0-0 και είναι γνωστό σαν ροκέ από την πλευρά του βασιλιά) ο βασιλιάς βρίσκεται στο τετράγωνο η (η1 για τον λευκό και η8 για τον μαύρο) και ο πύργος είναι στο ζ τετράγωνο (ζ1 για τον λευκό και ζ8 για τον μαύρο).

 

Notes

 1.    To avoid any misunderstanding, it may be useful to state “I am about to castle”

before castling.

2.      In some starting positions, the king or rook (but not both) does not move during         castling.

3.       In some starting positions, castling can take place as early as the first move.

4.       All the squares between the king’s initial and final squares (including the final

square) and all the squares between the rook’s initial and final squares (including.

the final square) must be vacant except for the king and castling rook.

5.      In some starting positions, some squares can stay filled during castling that would   have to be vacant in standard chess. For example, after c-side castling 0-0-0, it is        possible to have a, b, and/or e still filled, and after g-side castling (0-0), it is possible to have e and/or h filled.


 

Σημειώσεις

 1. Προς αποφυγή τυχόν παρεξηγήσεων, θα ήταν χρήσιμη η δήλωση «Θα κάνω

ροκέ)»  πριν γίνει το ροκέ

 1. Σε κάποιες αρχικές θέσεις, ο βασιλιάς ή ο πύργος (όχι όμως και οι δύο) δεν

κινείται όταν γίνεται ροκέ.

3.      Σε κάποιες αρχικές θέσεις, το ροκέ μπορεί να γίνει ακόμα και στην πρώτη κίνηση.

4.       Όλα τα τετράγωνα ανάμεσα στο τετράγωνο από όπου ξεκινάει και στο τετράγωνο όπου καταλήγει ο βασιλιάς (συμπεριλαμβανομένου και του τελικού), και όλα τα  τετράγωνα ανάμεσα στο τετράγωνο από όπου ξεκινάει και στο τετράγωνο όπου καταλήγει ο πύργος (συμπεριλαμβανομένου και του τελικού), πρέπει να είναι ελεύθερα εκτός από αυτά του  βασιλιά και του πύργου με τον οποίο γίνεται το ροκέ.

5.      Σε μερικέςαρχικές θέσεις, κάποια τετράγωνα, που στο κλασσικό σκάκι θα έπρεπε

να είναι ελεύθερα, μπορεί να παραμένουν κατειλημμένα όταν γίνεται ροκέ. Για παράδειγμα, μετά το ροκέ στη γ πλευρά (0-0-0), μπορεί να είναι κατειλημμένα τα α, β, και/ή ε, και μετά το ροκέ στην η πλευρά (0-0), μπορεί να είναι  κατειλημμένα τα ε και/ή θ.

 


 

Appendix G. Quickplay Finishes

 

G.1        A ‘quickplay finish’ is the phase of a game when all the remaining moves must be completed in a finite time.

 

G.2        Before the start of an event it shall be announced whether this Appendix shall apply or not.

 

G.3.       This Appendix shall only apply to standard play and rapidplay games without increment and not to blitz games.

 

G.4        If the player having the move has less than two minutes left on his clock, he may request that a time delay or cumulative time of an extra five seconds be introduced for both players, if possible. This constitutes the offer of a draw. If refused, and the arbiter agrees to the request, the clocks shall then be set with the extra time; the opponent shall be awarded two extra minutes and the game shall continue.

 

G.5        If Article G.4 does not apply and the player having the move has less than two minutes left on his clock, he may claim a draw before his flag falls. He shall summon the arbiter and may stop the chessclock (see Article 6.12 b). He may claim on the basis that his opponent cannot win by normal means, and/or that his opponent has been making no effort to win by normal means

a.       If the arbiter agrees that the opponent cannot win by normal means, or that the opponent has been making no effort to win the game by normal means, he shall declare the game drawn. Otherwise he shall postpone his decision or reject the claim.

b.      If the arbiter postpones his decision, the opponent may be awarded two extra minutes and the game shall continue, if possible, in the presence of an arbiter. The arbiter shall declare the final result later in the game or as soon as possible after the flag of either player has fallen. He shall declare the game drawn if he agrees that the opponent of the player whose flag has fallen cannot win by normal means, or that he was not making sufficient attempts to win by normal means.

c.       If the arbiter has rejected the claim, the opponent shall be awarded two extra minutes.

.

G.6      The following shall apply when the competition is not supervised by an arbiter:

 1. A player may claim a draw when he has less than two minutes left on his clock and before his flag falls. This concludes the game.

He may claim on the basis:

(1)        that his opponent cannot win by normal means, and/or

(2)        that his opponent has been making no effort to win by normal means.

In (1) the player must write down the final position and his opponent must verify it.

In (2) the player must write down the final position and submit an up-to-date scoresheet. The opponent shall verify both the scoresheet and the final position.

 1. The claim shall be referred to the designated arbiter.


 

Παράρτημα Ζ: Φινάλε Γρήγορου Παιχνιδιού

 

Ζ.1         Το «quickplay finish» είναι η φάση μιας παρτίδας, όπου όλες οι εναπομείνασες

κινήσεις πρέπει  να ολοκληρωθούν μέσα σε ένα περιορισμένο  χρόνο.

 

Ζ.2         Πριν από την έναρξη ενός τουρνουά πρέπει να ανακοινώνεται αν το Παράρτημα  αυτό θα εφαρμόζεται ή όχι.

 

Ζ.3         Το παράρτημα αυτό θα εφαρμόζεται μόνο σε παρτίδες κανονικού χρόνου ή σε παρτίδες

rapidplay και όχι σε παρτίδες μπλίτζ (blitz).

 

Z.4      Αν ο παίκτης, που έχει την κίνηση διαθέτει λιγότερο από δύο (2) λεπτά στο χρονόμετρο

του, μπορεί να ζητήσει να μπει σύστημα χρονικής καθυστέρησης (time delay) ή αθροιστικού

(συνολικού) χρόνου 5 επιπλέον δευτερολέπτων για κάθε παίκτη, αν είναι δυνατόν. Αυτό συνιστά

πρόταση ισοπαλίας. Αν αυτή απορριφθεί και ο διαιτητής συμφωνήσει στο αίτημα, τότε τα

χρονόμετρα πρέπει να ρυθμίζονται με τον πρόσθετο χρόνο, να προστίθενται δύο επιπλέον λεπτά

στο ρολόι του αντιπάλου και να συνεχίζεται ή παρτίδα.

 

Ζ.5         Αν δεν εφαρμόζεται το άρθρο Ζ.4  και ο παίκτης που έχει την κίνηση διαθέτει λιγότερο από δύο (2) λεπτά στο χρονόμετρό του μπορεί να υποβάλλει αίτημα ισοπαλίας πριν πέσει η σημαία του. Πρέπει να καλέσει τον διαιτητή και μπορεί να σταματήσει το ρολόι (δείτε το άρθρο 6.12.β). Μπορεί  να  ζητήσει  ισοπαλία  πάνω  στη  βάση ότι ο αντίπαλός του δεν μπορεί να κερδίσει με κανονικό τρόπο και/ή ότι ο αντίπαλός του δεν κάνει προσπάθεια να κερδίσει με κανονικό τρόπο

α.       Αν ο διαιτητής συμφωνήσει ότι ο αντίπαλος δεν μπορεί να κερδίσει με κανονικό

τρόπο  ή ότι  ο αντίπαλος δεν κάνει προσπάθεια να κερδίσει την παρτίδα με κανονικό τρόπο,  τότε θα κηρύσσει την παρτίδα ισόπαλη. Διαφορετικά  πρέπει να   αναβάλλει  την απόφαση του ή θα απορρίπτει  το αίτημα.

β.         Αν ο διαιτητής αναβάλει την απόφαση του, μπορεί να προσθέσει στο χρονόμετρο του αντιπάλου δύο (2) επιπλέον λεπτά και η παρτίδα πρέπει να  συνεχιστεί, αν είναι δυνατόν, με την παρουσία του διαιτητή. Ο διαιτητής πρέπει ναδηλώσει το τελικό  αποτέλεσμα αργότερα στην διάρκεια της παρτίδας ή το συντομότερο δυνατόν μετά την πτώση της σημαίας ενός των παικτών. Πρέπει να κατακυρώσει την παρτίδα ισόπαλη αν συμφωνήσει ότι ο αντίπαλος του παίκτη που του έπεσε η σημαία δεν μπορεί να κερδίσει με κανονικό τρόπο, ή ότι δεν έκανε επαρκείς προσπάθειες για να κερδίσει με κανονικό τρόπο.

γ.      Αν ο διαιτητής έχει απορρίψει το αίτημα, πρέπει να προσθέτει  δύο (2) επιπλέον

λεπτά  στον αντίπαλο.

 

Ζ.6       Σε αγώνες που δεν εποπτεύονται από διαιτητή θα ισχύουν τα παρακάτω:

α.         Ένας παίκτης μπορεί να ζητήσει ισοπαλία όταν έχει λιγότερο από δύο λεπτά στο

χρονόμετρό του και πριν πέσει η σημαία του. Με αυτό τελειώνει η παρτίδα.

Μπορεί  να  ζητήσει  ισοπαλία  πάνω  στη  βάση:

(1)       ότι ο αντίπαλός του δεν μπορεί να κερδίσει με κανονικό τρόπο και/ή

(2)       ότι ο αντίπαλός του δεν κάνει προσπάθεια να κερδίσει με κανονικό τρόπο.

Στην περίπτωση (1) ο παίκτης πρέπει να καταγράψει την τελική θέση και

o αντίπαλός πρέπει να την επιβεβαιώσει.

Στη περίπτωση (2) ο παίκτης πρέπει να καταγράψει την τελική θέση και να υποβάλλει ένα ενημερωμένο  παρτιδόφυλλο. Ο αντίπαλος πρέπει να επιβεβαιώσει και το παρτιδόφυλλο και την  τελική θέση.

β.         Το αίτημα πρέπει να υποβάλλεται σε ένα διορισμένο (για τη δουλειά αυτή)

διαιτητή.

 

Glossary of terms in the Laws of Chess

 

The number after the term refers to the first time it appears in the Laws.

 

adjourn: 8.1. Instead of playing the game in one session it is temporarily halted and then continued at a later time.

algebraic notation: 8.1. Recording the moves using a-h and 1-8 on the 8×8 board.

analyse: 11.3. Where one or more players make moves on a board to try to determine what is the best continuation.

appeal: 11.10. Normally a player has the right to appeal against a decision of the arbiter or organiser.

arbiter: Preface. The person(s) responsible for ensuring that the rules of a competition are followed.

arbiter’s discretion: There are approximately 39 instances in the Laws where the arbiter must use his judgement.

assistant: 8.1. A person who may help the smooth running of the competition in various ways.

attack: 3.1. A piece is said to attack an opponent’s piece if the player’s piece can make a capture on that square.

black: 2.1. 1. There are 16 dark-coloured pieces and 32 squares called black. Or 2. When capitalised, this also refers to the player of the black pieces.

blitz: B. A game where each player’s thinking time is 10 minutes or less.

board: 2.4. Short for chessboard.

Bronstein mode: 6.3b. See delay mode.

capture: 3.1. Where a piece is moved from its square to a square occupied by an opponent’s piece, the latter is removed from the board. See also 3.7d. In notation x.

castling: 3.8b. A move of the king towards a rook. See the article. In notation 0-0 kingside castling, 0-0-0 queenside castling.

cellphone: See mobile phone.

check: 3.9. Where a king is attacked by one or more of the opponent’s pieces. In notation +.

checkmate: 1.2. Where the king is attacked and cannot parry the threat. In notation ++ or #.

chessboard: 1.1. The 8×8 grid as in 2.1.

chessclock: 6.1. A clock with two time displays connected to each other.

chess set: The 32 pieces on the chessboard.

Chess960: A variant of chess where the back-row pieces are set up in one of the 960 distinguishable possible positions

claim: 6.8. The player may make a claim to the arbiter under various circumstances.

clock: 6.1. One of the two time displays.

completed move: 6.2a. Where a player has made his move and then pressed his clock.

contiguous area: 12.8. An area touching but not actually part of the playing venue. For example, the area set aside for spectators.

cumulative (Fischer) mode: Where a player receives an extra amount of time (often 30 seconds) prior to each move.

dead position: 5.2b. Where neither player can mate the opponent’s king with any series of legal moves.

default time: 6.7. The specified time a player may be late without being forfeited.

delay (Bronstein) mode: 6.3b. Both players receive an allotted ‘main thinking time’. Each player also receives a ‘fixed extra time’ with every move. The countdown of the main thinking time only commences after the fixed extra time has expired. Provided the player presses his clock before the expiration of the fixed extra time, the main thinking time does not change, irrespective of the proportion of the fixed extra time used.

demonstration board: 6.13. A display of the position on the board where the pieces are moved by hand.

diagonal: 2.4. A straight line of squares of the same colour, running from one edge of the board to an adjacent edge.

disability: 6.2e. A condition, such as a physical or mental handicap, that results in partial or complete loss of a person’s ability to perform certain chess activities.

draw: 5.2. Where the game is concluded with neither side winning.

draw offer: 9.1.b. Where a player may offer a draw to the opponent. This is indicated on the scoresheet with the symbol (=).

en passant: 3.7d. See that article for an explanation. In notation e.p.

exchange: 1. 3.7e. Where a pawn is promoted. Or 2.Where a player captures a piece of the same value as his own and this piece is recaptured. Or 3. Where one player has lost a rook and the other has lost a bishop or knight.

explanation: 11.9. A player is entitled to have a Law explained.

fair play: 12.2a. Whether justice has been done has sometimes to be considered when an arbiter finds that the Laws are inadequate.

file: 2.4. A vertical column of eight squares on the chessboard.

Fischer mode: See cumulative mode.

flag: 6.1. The device that displays when a time period has expired.

flag-fall: 6.1. Where the allotted time of a player has expired.

forfeit: 4.8.1. To lose the right to make a claim or move. Or 2. To lose a game because of an infringement of the Laws.

handicap: See disability.

I adjust: See j’adoube.

illegal: 3.10a. A position or move that is impossible because of the Laws of Chess.

impairment: See disability.

increment: 6.1. An amount of time (from 2 to 60 seconds) added from the start before each move for the player. This can be in either delay or cumulative mode.

intervene: 12.7. To involve oneself in something that is happening in order to affect the outcome.

j’adoube: 4.2. Giving notice that the player wishes to adjust a piece, but does not necessarily intend to move it.

kingside: 3.8a. The vertical half of the board on which the king stands at the start of the game.

legal move: See Article 3.10a.

made: 1.1. A move is said to have been ‘made’ when the piece has been moved to its new square, the hand has quit the piece, and the captured piece, if any, has been removed from the board.

mate: Abbreviation of checkmate.

minor piece. Bishop or knight.

mobile phone: 11.3b. Cellphone.

monitor: 6.13. An electronic display of the position on the board.

move: 1.1. 1. 40 moves in 90 minutes, refers to 40 moves by each player. Or 2. having the move refers to the player’s right to play next. Or 3. White’s best move refers to the single move by White.

move-counter: 6.10b. A device on a chessclock which may be used to record the number of times the clock has been pressed by each player.

normal means: G.5. Playing in a positive manner to try to win; or, having a position such that there is a realistic chance of winning the game other than just flag-fall.

organiser. 8.3. The person responsible for the venue, dates, prize money, invitations, format of the competition and so on.

over-the-board: Introduction. The Laws cover only this type of chess, not internet, nor correspondence, and so on.

penalties: 12.3. The arbiter may apply penalties as listed in 12.9 in ascending order of severity.

piece: 2. 1. One of the 32 figurines on the board. Or 2. A queen, rook, bishop or knight.

playing area: 11.2. The place where the games of a competition are played.

playing venue: 11.2. The only place to which the players have access during play.

points: 10. Normally a player scores 1 point for a win, ½ point for a draw, 0 for a loss. An alternative is 3 for a win, 1 for a draw, 0 for a loss.

press the clock: 6.2a. The act of pushing the button or lever on a chess clock which stops the player’s clock and starts that of his opponent.

promotion: 3.7e. Where a pawn reaches the eighth rank and is replaced by a new queen, rook, bishop or knight of the same colour.

queen: As in queen a pawn, meaning to promote a pawn to a queen.

queenside: 3.8a. The vertical half of the board on which the queen stands at the start of the game.

quickplay finish: G. The last part of a game where a player must complete an unlimited number of moves in a finite time.

rank: 2.4. A horizontal row of eight squares on the chessboard.

rapidplay: A. A game where each player’s thinking time is more than 10 minutes, but less than 60.

repetition: 5.2.d. 1. A player may claim a draw if the same position occurs three times. 2. A game is drawn if the same position occurs five times.

resigns: 5.1b. Where a player gives up, rather than play on until mated.

rest rooms: 11.2. Toilets, also the room set aside in World Championships where the players can relax.

result: 8.7. Usually the result is 1-0, 0-1 or ½-½. In exceptional circumstances both players may lose (Article 11.8), or one score ½ and the other 0. For unplayed games the scores are indicated by +/- (White wins by forfeit), -/+ (Black wins by forfeit), -/- (Both players lose by forfeit).

rules of the competition: 6.7a. At various points in the Laws there are options. The competition rules must state which have been chosen.

sealed move: E. Where a game is adjourned the player seals his next move in an envelope.

scoresheet: 8.1. A paper sheet with spaces for writing the moves. This can also be electronic.

screen: 6.13. An electronic display of the position on the board.

spectators: 11.4.  People other than arbiters or players viewing the games. This includes players after their games have been concluded.

standard play: G3. A game where each player’s thinking time is at least 60 minutes.

stalemate: 5.2a. Where the player has no legal move and his king is not in check.

square of promotion: 3.7e. The square a pawn lands on when it reached the eighth rank.

supervise: 12.2e. Inspect or control.

time control: 1. The regulation about the time the player is allotted. For example, 40 moves in 90 minutes, all the moves in 30 minutes, plus 30 seconds cumulatively from move 1. Or 2. A player is said ‘to have reached the time control’, if, for example he has completed the 40 moves in less than 90 minutes.

time period: 8.6. A part of the game where the players must complete a number of moves or all the moves in a certain time.

touch move: 4.3. If a player touches a piece with the intention of moving it, he is obliged to move it.

vertical: 2.4. The 8th rank is often thought as the highest area on a chessboard. Thus each file is referred to as ‘vertical’.

white: 2.2. 1. There are 16 light-coloured pieces and 32 squares called white. Or 2. When capitalised, this also refers to the player of the white pieces.

zero tolerance: (6.7b). Where a player must arrive at the chessboard before the start of the session.

50-move rule: 5.2e. A player may claim a draw if the last 50 moves have been completed by each player without the movement of any pawn and without any capture.

75-move rule: 9.6b. The game is drawn if the last 75 moves have been completed by each player without the movement of any pawn and without any capture.